logo

Chuyên ngành Thống kê kinh doanh

31/03/2014

Cử nhân kinh tế chuyên ngành Thống kê Kinh doanh là những chuyên gia về kỹ thuật nghiên cứu và phân tích. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và tổ chức thực hiện các cuộc nghiên cứu. Tùy theo yêu cầu của công ty tuyển dụng, sinh viên có thể làm việc tại các bộ phận khác nhau như: dịch vụ khách hàng, thiết kế nghiên cứu, đo lường, xử lý dữ liệu (Data processing), phân tích dữ liệu (Data analysis), soạn thảo báo cáo…

Mục tiêu đào tạo 

Cử nhân kinh tế chuyên ngành Thống kê Kinh doanh là những chuyên gia về kỹ thuật nghiên cứu và phân tích. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có năng lực lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và tổ chức thực hiện các cuộc nghiên cứu. Tùy theo yêu cầu của công ty tuyển dụng, sinh viên có thể làm việc tại các bộ phận khác nhau như: dịch vụ khách hàng, thiết kế nghiên cứu, đo lường, xử lý dữ liệu (Data processing), phân tích dữ liệu (Data analysis), soạn thảo báo cáo…

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại:

» Các tổ chức và công ty cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường;

» Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ;

» Các tổ chức có nhu cầu nghiên cứu và phân tích dữ liệu;

» Thành lập tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn kinh doanh và tiếp thị

» Tham gia huấn luyện, đào tạo thống kê tại các doanh nghiệp và giảng dạy thống kê tại các cơ sở đào tạo.

Chương trình đào tạo chuyên ngành

TT

Tên học phần

Tính chất

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

 

Kiến thức giáo dục đại cương

   

37

1

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

x

 

5

2

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

x

 

3

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

x

 

2

4

Ngoại ngữ (phần 1 và 2)

x

 

7

5

Toán cao cấp

x

 

4

6

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

x

 

3

7

Pháp luật đại cương

x

 

2

8

Tin học đại cương

x

 

3

9

Tối ưu hóa

x

 

2

10

Kinh tế quốc tế

x

 

2

11

Quản trị học

x

 

2

12

Kinh tế phát triển

x

 

2

 

 

     
 

Kiến thức cơ sở khối ngành

   

6

13

Kinh tế vi mô I

x

 

3

14

Kinh tế vĩ mô I

x

 

3

 

 

     
 

Các học phần tự chọn giai đoạn đại cương

 

 

6

15

Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

x

3

Marketing căn bản

 

Nguyên lý kế toán

 

16

Nguyên lý thống kê kinh tế

 

x

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

 

Luật lao động

 
 

 

     

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

 

19

17

Thẩm định giá

 

x

3

Marketing căn bản

 

18

Giao tiếp kinh doanh

x

 

2

19

Toán rời rạc

x

 

2

20

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

x

 

3

21

Hệ thống thông tin quản lý

x

 

3

22

Phân tích dữ liệu

x

 

3

23

Kinh tế lượng

x

 

3

 

 

     
 

Kiến thức ngành

   

15

24

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu I

x

 

2

25

Cơ sở lập trình

x

 

3

26

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

x

 

3

27

Cơ sở dữ liệu

x

 

3

28

Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

x

 

2

29

Mạng và truyền thông

x

 

2

 

 

     
 

Kiến thức bổ trợ

   

12

30

Kế toán tài chính

 

x

2

Mô hình tài chính công ty

 

31

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

x

 

5

32

Thị trường tài chính và các định chế tài chính

x

 

3

33

Thương mại điện tử

 

x

2

Quản trị chiến lược

 
 

 

     
 

Kiến thức chuyên ngành

   

20

34

Dự báo trong kinh doanh và kinh tế

x

 

2

35

Phương pháp nghiên cứu thị trường

x

 

2

36

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế

x

 

3

37

Phân tích định lượng trong kinh doanh

x

 

3

38

Phân tích dữ liệu thị trường I

x

 

3

39

Phân tích dữ liệu thị trường II

x

 

3

40

Khai thác dữ liệu

x

 

2

41

Báo cáo ngoại khóa

x

 

2

 

 

     
 

Thực tập và tốt nghiệp

 

 

10

 

 

     
 

Tổng cộng:

 

 

125