logo

Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học

31/03/2014

Ngoài việc giảng dạy, giáo viên trong khoa thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ và các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng tại các địa phương. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được khoa quan tâm nhằm giúp cho các em bước đầu làm quen với việc ứng dụng các kiến thức đã học từ nhà trường để giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra

Ngoài việc giảng dạy, giáo viên trong khoa thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp bộ và các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng tại các địa phương. Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên cũng được khoa quan tâm nhằm giúp cho các em bước đầu làm quen với việc ứng dụng các kiến thức đã học từ nhà trường để giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra. Vì Khoa tập trung các môn học cơ bản, nên công tác biên soạn giáo trình, tài liệu học tập được khoa hết sức quan tâm. Hiện nay khoa có 70 đầu sách do các giảng viên trong khoa biên soạn. Nội dung các môn học được cập nhật theo các giáo trình của các nước như Mỹ, Pháp, Canada ….Mỗi môn học đều có một bộ sách chuẩn và vài bộ sách tham khảo. Các tài liệu học tập do khoa biên soạn được giảng dạy ở các trường đại học lớn ở Việt Nam. Hiện nay khoa có nhiều giảng viên đang làm nghiên cứu sinh và học tập ở các nước như Mỹ,Canada, pháp…nên tài liệu học tập được gởi về thường xuyên. Thư viện khoa có nhiều sách chuyên ngành phong phú, giúp cho giảng viên và sinh viên cập nhật những thông tin mới nhất về chuyên ngành đào tạo.
Sau đây là tóm tắt những nét cơ bản về công tác nghiên cứu khoa học của khoa trong những năm gần đây.
(Tất cả các nội dung dưới đây tính từ năm 2002 đến năm 2007)

  1. Nguồn nhân lực của khoa:
TT Họ và tên Năm sinh Học vị Chuyên ngành Cơ hữu Thỉnh giảng
1 Bùi Phúc Trung 1953 TS Điều khiển học X  
2 Nguyễn Thanh Vân 1957 TS Quản trị KD X  
3 Lê Quang Trung 1950 TS Toán kinh tế X  
4 Nguyễn Văn Nhân 1957 TS Giải tích X  
5 Hà Văn Sơn 1962 TS Thống kê X  
6 Mai Thanh Loan 1959 TS Tài chính X  
7 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 1958 TS Quản trị KD X  
8 Nguyễn Thị Hồng Hà 1957 TS Thống kê X  
9 Hoàng Thị Thu Hồng 1956 TS Tài chính X  
10 Đinh Thái Hoàng 1963 TS Quản trị KD X  
11 Huỳnh Thị Thu Thủy 1977 TS Kinh tế X  
12 Trịnh Thị Long Hương 1954 TS Thống kê X  
13 Bùi Thị Lệ Thủy 1987 Th.S Toán kinh tế X  
14 Hoàng Ngọc Nhậm 1954 Th.S Thống kê X  
15 Trần Tuấn Cường 1950 Th.S Toán X  
16 Vũ Thị Bích Liên 1956 Th.S Toán kinh tế X  
17 Lê Khánh Luận 1953 Th.S Toán giải tích X  
18 Ngô Thị Tường Nam 1973 Th.S Toán kinh tế X  
19 Lê Quang Hoàng Nhân 1959 Th.S Toán X  
20 Nguyễn Công Trí 1957 Th.S Hình Tô Pô X  
21 Lê Minh Trí 1977 Th.S Toán X  
22 Trần Gia Tùng 1963 Th.S Toán giải tích X  
23 Phạm Trí Cao 1970 Th.S Xác suất thống kê X  
24 Trương Lâm Đông 1953 Th.S Toán kinh tế X  
25 Hoàng Ngọc Quang 1953 Th.S Toán kinh tế X  
26 Phạm Hồng Danh 1958 Th.S Toán X  
27 Trần Thị Tuấn Anh 1979 Th.S Toán kinh tế X  
28 Lê Văn Sáng 1957 Th.S Toán X  
29 Đào Bảo Dũng 1965 Th.S Toán X  
30 Ngô Trấn Vũ 1979 Th.S Toán X  
31 Nguyễn Hữu Thái 1981 Th.S Toán X  
32 Trần Bá Nhẫn 1953 Th.S Quản trị KD X  
33 Hoàng Trọng 1964 Th.S Quản trị KD X  
34 Võ Thị Lan 1965 Th.S Quản trị KD X  
35 Nguyễn Thái Hòa 1954 Th.S Quản trị KD X  
36 Hoàng Thị Diễm Hương 1987 Th.S Toán kinh tế X  
  1. Sách chuyên khảo, giáo trình:
TT Tên sách chuyên khảo và giáo trình Các tác giả Nhà xuất bản Năm xuất bản
1 Mô hình Kinh tế lượng Bùi Phúc Trung và Tập thể bộ môn Thống kê 1995
2 Các phương pháp Toán kinh tế Bùi Phúc Trung và Tập thể bộ môn Thống kê 1997
3 Quy hoạch tuyến tính Bùi Phúc Trung và Tập thể bộ môn Thống kê 1998
4 Quy hoạch tuyến tính Bùi Phúc Trung và Tập thể bộ môn Thống kê 2000
5 Quy hoạch tuyến tính Bùi Phúc Trung và Tập thể bộ môn Lao động –Xã hội 2003
6 Toán tài chính (biên dịch) Bùi Phúc Trung Đã nghiệm thu tại HĐKH trường 2004
7 Quyền chọn hợp đồng giao sau và phái sinh khác (biên dịch) Bùi Phúc Trung Đã nghiệm thu tai HĐKH trường 2006
8 Tối ưu hóa (biên dịch) Bùi Phúc Trung
Huỳnh Thị Thu Thủy
Đã dịch xong chờ nghiệm thu 2007
9 Lý thuyết trò chơi (biên dịch) Bùi Phúc Trung Đang dịch sẽ nghiệm thu 2008 – 2009
10 Giáo trình nguyên lý thống kê Hoang Thị Thu Hồng và tập thể tác giả Thống kê 1990, 2005
11 Giáo trình Thống kê các ngành sản xuất Hoang Thị Thu Hồng và tập thể tác giả Thống kê 1992
12 Giáo trình Thống kê doanh nghiệp Hoang Thị Thu Hồng và tập thể tác giả Thống kê
Đã nghiệm thu tai HĐKH trường
1998, 2002, 2006
13 Giaùo trình Thống kê xaõ hoäi Hoàng Thị Thu Hồng Thống kê 2004
14 Giáo trình Lý thuyết thống kê Nguyễn Thị Hồng Hà và tập thể tác giả Tài chính 1995
15 Giáo trình và Bài tập Thống kê doanh nghiệp (Đang viết lại 2009 nghiệm thu) Nguyễn Thị Hồng Hà và tập thể tác giả Tài chính 1997
16 Mô hình Kinh tế lượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh Lưu hành nội bộ 2003
17 Mô hình Kinh tế lượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh Lưu hành nội bộ 2005
18 Mô hình Kinh tế lượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh Lưu hành nội bộ 2007
19 Lý thuyết thống kê Mai Thanh Loan Thống kê 2003
20 Thống kê kinh tế Mai Thanh Loan Chờ nghiệm thu 2008
21 Biến đổi tích phân Nguyễn Văn Nhân và tập thể tác giả Giáo dục 2001,
2007
22 Đại số tổ hợp Nguyễn Văn Nhân và tập thể tác giả ĐHQG HN 2005,
2007
23 Variational Inequalities … Nguyễn Văn Nhân và tập thể tác giả ĐHQG tp.HCM 2007
24 Phân tích Kinh tế lượng 
(biên dịch )
Nguyễn Văn Nhân và tập thể tác giả Đã nghiệm thu tai HĐKH trường 2007
25 Mathematiques 2: Algebre lineaire Nguyễn Văn Nhân và tập thể tác giả Sắp xuất bản  
26 Giáo trình Lý Thuyết Thống Kê (chủ biên) Hà Văn Sơn Thống kê 2004
27 Bài tập Lý Thuyết Thống Kê (đồng tác giả) Hà Văn Sơn Thống kê 2005
28 Giải các đề thi Lý Thuyết Thống Kê Hà Văn Sơn Thống kê 2004
29 Bài tập Lý Thuyết Thống Kê (đồng tác giả) Hà Văn Sơn Thống kê 2002
30 Quản trị chiến lược Đinh Thái Hoàng và tập thể tác giả Giáo dục 1998
31 Thống kê ứng dụng trong quản trị và nghiên cứu kinh tế Đinh Thái Hoàng và tập thể tác giả Thống kê 1998
32 Bài tập Thống kê ứng dụng Đinh Thái Hoàng và tập thể tác giả Thống kê 2003
33 Bài tập Xác suất thống kê Phạm Trí Cao Lao ñoäng xaõ hoäi 2005
34 Quản trị chiêu thị (Chủ biên) Hoàng Trọng NXB Thống Kê 1996
35 Ứng dụng SPSS để xử lý và phân tích dữ kiện nghiên cứu (Đồng tác giả) Hoàng Trọng NXB Khoa Học và Kỹ Thuật 1997
36 Giáo trình Lý Thuyết Thống Kê (Tham gia biên soạn) Hoàng Trọng NXB Thống Kê 1998
37 Phân tích dữ liệu đa biến – ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh Hoàng Trọng NXB Thống Kê 1999
38 Quảng Cáo (Chủ biên) Hoàng Trọng NXB ĐH Quốc Gia TPHCM 2000
39 Quản Trị Chiêu Thị (Chủ biên) Hoàng Trọng NXB ĐH Quốc Gia TPHCM 2000
40 Xử lý Dữ liệu nghiên cứu với SPSS for Windows Hoàng Trọng NXB Thống Kê 2002
41 Giáo trình Lý Thuyết Thống Kê - Ứng dụng trong kinh tế và quản trị (Tham gia biên soạn) Hoàng Trọng NXB Thống Kê 2004
42 Bài tập Lý Thuyết Thống Kê - Ứng dụng trong kinh tế và quản trị (Tham gia biên soạn) Hoàng Trọng NXB Thống Kê 2005
43 Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu với SPSS (Đồng tác giả) Hoàng Trọng NXB Thống Kê 2005
44 Các Phương Pháp Nghiên Cứu trong Nhân Học, tiếp cận định tính và tiếp cận định lượng (Tham gia biên dịch) Hoàng Trọng NXB ĐH Quốc Gia TPHCM 2007
45 Thống Kê Ứng Dụng trong Kinh Tế Xã Hội (Đồng tác giả) Hoàng Trọng NXB Thống Kê 2007
46 Quản trị Truyền Thông Tiếp Thị (Chủ biên) Hoàng Trọng NXB Thống Kê 2007
47 Lý thuyết nhóm Lê Văn Sáng Lưu hành nội bộ  
48 Lý thuyết Galois Lê Văn Sáng Lưu hành nội bộ  
49 Đại số giao hoán Lê Văn Sáng Lưu hành nội bộ  
50 Cơ sở Logic và lý thuyết tập hợp Lê Văn Sáng Lưu hành nội bộ  
51 Đại số tuyến tính Lê Văn Sáng Lưu hành nội bộ  
52 Hướng dẫn giải BT Toán cao cấp Lê Văn Sáng Lưu hành nội bộ  
53 Giáo trình và Bài tập Thống Kê Doanh Nghiệp Trần thị Mộng Tuyết Taøi Chính 1999
54 Bài tập Toán Cao Cấp Hoàng Ngọc Quang Lưu hành nội bộ  
55 Ứng dụng SPSS for windows để xử lý và phân tích dữ liệu nghiên cứu Võ Thị Lan NXB KHKT 1998
56 Giáo trình LTTK ứng dụng trong quản trị và kinh tế. (Tham gia biên soạn) Võ Thị Lan NXB Thống kê 2004
57 Bài giảng ứng dụng tin học trong thống kê Võ Thị Lan Tài liệu tham khảo 1997
58 Bài tập ứng dụng tin học trong thống kê Võ Thị Lan Tài liệu tham khảo 1997
59 Bài tập Thống kê kinh tế Võ Thị Lan Tài liệu tham khảo 2005
60 150 câu hỏi trắc nghiệm Lý thuyết thống kê Võ Thị Lan Tài liệu tham khảo 2005
61 Dự báo trong kinh doanh Võ Thị Lan Tài liệu tham khảo 2005
62 Lý thuyết xác suất và thống kê toán Trần Tuấn Cường Thống kê 1998
63 Giáo Trình Thống Kê Doanh Nghiệp (đồng tác giả) Nguyễn Thái Hòa Thống Kê 1998
64 Giáo trình xác suất thống kê Toán Hoàng Ngọc Nhậm Thống kê 2003
65 Bài tập xác suất thống kê Hoàng Ngọc Nhậm Thống kê 2003
66 Kinh tế lượng Hoàng Ngọc Nhậm Thống kê 2003
67 Xác suất và thống kê Nguyễn Thanh Sơn Thống kê 1995
68 Bài tập Xác suất thống kê Nguyễn Thanh Sơn Lao động xã hội 2005
69 Quy hoạch tuyến tính Ngô Thị Tường Nam Lưu hành nội bộ  
70 Kinh tế lượng Ngô Thị Tường Nam Lưu hành nội bộ  
  1. Tên đề tài, dự án, chương trình cấp trường, cấp bộ thực hiện trong chuyên ngành
TT Tên đề tài, dự án, chương trình Cấp chủ quản Người chủ trì Người tham gia Năm bắt đầu Năm nghiệm thu (nếu có)
1 Ứng dụng mô hình Thống kê vào việc chấm điểm tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu và Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM Cấp Bộ Bùi Phúc Trung Hoàng Ngọc Nhậm
Phùng Thanh Thủy
2008  
2 Ứng dụng mô hình Thống kê xây dựng hệ thống giám sát giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM. (Đề tài nghiên cứu ứng dụng của Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM năm. Cấp thành phố Bùi Phúc Trung Nguyễn Đức Hiếu 2008  
3 Cơ sở lý luận và phương pháp luận bảng I-O và quá trình vận dụng vào Việt nam Cấp Bộ Tổng cục Thống kê Tập thể thành viên 1999 1999
4 Những căn cứ xác định và thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP HCM Cấp trường TS Nguyễn Thế Truyền Tập thể thành viên 2000 2000
5 Vận dụng cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận SNA tính các chỉ tiêu tổng hợp cho vùng kinh tế ở VN Cấp Bộ TS Hoàng Thị Thu Hồng Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Chỉnh 2000 2000
6 Xây dựng quy trình công nghệ và tính thử nghiệm chỉ tiêu GDP cho vùng kinh tế ở VN Cấp Bộ TS Hoàng Thị Thu Hồng Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Văn Chỉnh 2001 2001
7 Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê công nghiệp cho giai đoạn CNH – HĐH Cấp Bộ TS Hoàng Thị Thu Hồng Tập thể thành viên 2003 2004
8 Phân tích thực trạng nguồn và sử dụng nguồn tài chính Y tế thực hiện tại TP HCM Cấp Bộ TS Hoàng Thị Thu Hồng Tập thể thành viên 2008 2009
9 Khảo sát và đánh giá thực trạng xuất khẩu lao động ở TP.HCM Cấp Bộ Trịnh Thị Long Hương   2001 2003
10 Nghiên cứu tác động của quảng cáo và khuyến mãi đối với người tiêu dùng Cấp Bộ Hoàng trọng Tập thể thành viên   2001
11 Nghiên cứu tác động của quảng cáo và khuyến mãi đối với người tiêu dùng. Cấp Bộ Võ Thị Lan Tập thể thành viên   2001
12 Nghiên cứu hành vi khách hàng siêu thị Cấp trường Hoàng trọng Tập thể thành viên   2000
13 Giá trị dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong giáo dục đại học nhìn từ góc độ sinh viên: trường hợp ĐH Kinh Tế TPHCM Cấp trường Hoàng trọng Tập thể thành viên   2006
14 Những căn cứ xác định và thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.HCM Cấp trường Trần Thị Mộng Tuyết Tập thể thành viên   1999
15 Nghiên cứu hành vi khách hàng tại siêu thi Cấp trường Võ Thị Lan Tập thể thành viên   2000
  1. Tên bài báo trong nước:
TT Tên bài báo Các tác giả Tên tạp chí Số phát hành (tháng, năm) Website (nếu có)
1 Ứng dung mô hình Xibécnetic kinh tế vào doanh nghiệp Bùi Phúc Trung Kinh tế phát triển 1995  
2 Định giá tài sản vô hình bằng mô hình BlackShole Bùi Phúc Trung Phát triển kinh tế 2000  
3 Đào tạo Actuary một hướng đi mới Bùi Phúc Trung Phát triển kinh tế Hà Nội 2003  
4 Toán tài chính - Ứng dụng vào trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM Bùi Phúc Trung Chương trình Actuary 2004  
5 Đầu tư chứng khoán sao cho tối ưu Bùi Phúc Trung Phát triển kinh tế số 200 6/2007  
6 Dùng hệ thống chỉ số để phân tích ảnh hưởng kết cấu sản lượng trong doanh nghiệp Hoàng Thị Thu Hồng Tạp chí Khoa học thống kê 1995  
7 Phương pháp xác định giá trong lập bảng I – O cho nền kinh tế Hoàng Thị Thu Hồng Tạp chí Khoa học thống kê 2000  
8 Phương pháp tính hệ số ICOR và ứng dụng ở Việt nam Hoàng Thị Thu Hồng Tạp chí Khoa học thống kê 2002    
9 Mức sống dân cư An Giang trong thời kỳ đổi mới Nguyễn Thị Hồng Hà Phát triển kinh tế 1998    
10 Các chỉ tiêu phân tích tình hình kinh tế cấp tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hà Phát triển kinh tế 1998    
11 Reconstruction of analytic functions on unit disc from a sequence of moments: regularization and error estimates N.V.Huy, N.V.Nhan,D.D.Trong Acta mathematica Vietnamica 27.3(2002)
307-320
 
12 Một số ý kiến về vấn đề ước lượng trong điều tra chăn nuôi Hà văn Sơn Phát triển kinh tế 1999  
13 Ứng dụng phương pháp phân tích phương sai nghiên cứu mối liên hệ giữa các tiêu thức trong điều tra chăn nuôi. Hà văn Sơn Phát triển kinh tế 2005  
14 Application of sampling method to surveys of animal husbandry business Hà văn Sơn Phát triển kinh tế 2006  
15 Sử dụng kiểm định chi bình phương kiểm tra tính đại biểu của mẫu. Hà văn Sơn Phát triển kinh tế 2004  
16 Giá trị dịch vụ và chất lượng dịch vụ: lắng nghe tiếng nói sinh viên tại một trường kinh doanh Hoàng Trọng Tạp Chí Marketing,
Hội Marketing Việt Nam
T4/2007  
17 Giá trị dịch vụ và chất lượng dịch vụ trong giáo dục đại học nhìn từ góc độ sinh viên: trường hợp ĐH Kinh Tế TPHCM Hoàng Trọng Tạp Chí Phát Triển Kinh Tế,
ĐH Kinh Tế TPHCM
T5/2007  
18 Giá trị dịch vụ và chất lượng dịch vụ: lắng nghe tiếng nói sinh viên tại một trường kinh doanh Hoàng Trọng Tạp Chí Marketing,
Hội Marketing Việt Nam
T4/2007  
19 Bổ sung công thức tính Mod và số trung vị Trần Thị Mộng Tuyết Nghiên cứu và sáng tạo- ĐH.TCKT 12/1995  
20 Một số giải pháp huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu ở nước ta Trần Thị Mộng Tuyết Phát triển kinh tế 2/2003  
21 Tái cấu trúc hệ thống thuế tại Việt Nam Mai Thanh Loan Phát triển kinh tế 1998  
22 Thuế GTGT và thuế thu nhập Doanh nghiệp tại Việt Nam Mai Thanh Loan Phát triển kinh tế 1998  
23 Dự báo thị phần bằng cách sử dụng phân tích Markov Võ Thị Lan Phát triển kinh tế 5/1889  
24 Ứng dụng phân tích Markov trong nghiên cứu mô hình thị phần Võ Thị Lan Phát triển kinh tế 3/2001  
             
  1. Tên bài báo nước ngoài
TT Tên bài báo Các tác giả Tên tạp chí Số phát hành (tháng, năm) Website
1 Analysis of Standard Ordering Policies within the Framework of MRP Theory Grubbström, R.W. and Huynh, Th International Journal of Production Research 2006. Vol 44, Nos 18-19, 3759 Trang chủ
2 Multi-Level, Multi-Stage Capacity-Constrained Production-Inven­tory Systems in Discrete Time with Non-Zero Lead Times using MRP Theory Grubbstrưm, R.W. and Huynh, Th International Journal of Production Economics 2006. Vol. 101, 53-62 Trang chủ
3 Surface temperature determination from borehole measurements: regularization by cardinal series T.T.Le, N.V.Nhan, D.N.Thanh,
Alain Pham
Nonlinear analysis 50(2002),n.7, ser.A:theory methods, 1055-1063  
4 The backward heat equation: regularization by cardinal series N.Cam, N.V.Nhan,
Alain Pham
Arch. Inequal. Appl.2 2004,n.2-3,
355-363
 
5 The impact of total quality management on innovation Findings from a developing country Dinh Thai Hoang, B. Igel, T.Laosirirhongthong International Journal of Quality & Reliability Management Vol.23 No. 9,2006  
6 Total Quality Management (TQM) Strategy and Organizational Characteristics: Evidence from recent WTO member (publishing)        
  1. Tên báo cáo khoa học:
TT Tên báo cáo khoa học Tên kỷ yếu khoa học Nhà xuất bản Năm xuất bản Nước
1 Cải tiến phương pháp giảng dạy –Một tiêu chí kiểm định chất lượng trường đại học Cải tiến phương pháp giảng dạy tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM Tổng hơp TP.HCM 2005  
2 The Stochastic Multi-Level/Multi-Stage Capacity-Constrained Production-Inventory System Extended with Non-Zero Lead Times the Twelfth International Symposium on Inventories,   2002 Hungary
3 Extension of Multi-Level, Multi-Stage Capacity-Constrained Production-Inventory Systems with Non-Zero Lead Times to Continuous Time Proceedings, 18th International Conference on Production Research,   2005 Italy
4 Multi-Level, Multi-Stage Capacity-Constrained Production-Inventory Systems with Non-Zero Lead Times In Continuous Time and with Stochastic Demand Pre-Prints, Ninth International Working Seminar on Production Economics,   2006 Áo
5 Generalisations of MRP Theory With Non-Zero Lead Times To Continuous Time and Stochastic Demand, Paper submitted for presentation at the Budapest, Hungary, August, 2006 Proceesdinsg14th International Symposium on Inventories,   2006 Hungary
6 Nâng cao chất lương dạy và học học phần Lý thuyết thống kê chuyên san 
nghiên cứu 
khoa học – Khoa Kinh T ế - ĐHQG tpHCM.
ĐHQG 2005  
7 The effect of organizational characteristics on Total quality management practices Hội thảo SAV   2002 Hà Nôi, VN
8 Influence of customer involvement on satisfaction and loyalty in educational services -a conceptual model Báo cáo khoa học tại hội thảo quốc tế “Management Education in 21st Century”   2003 Hà Nội, VN
  1. Nơi đi học tập trao đổi ở trong và ngoài nước
TT Nôi dung học tâp, trao đổi Cơ quan, tổ chức đến học Nước Năm xuất cảnh
1 Trao đổi nghiên cứu liên kết đào tạo với Đại học Lyon 1 Đại học Lyon 1 Pháp 2003
2 Nghiên cứu Toán tài chính và Chuyên ngành Actuary Đại học Lyon 1 Pháp 2005
3 Trao đổi nghiên cứu Toán tài chính Đại học SanJose Mỹ 2007
4 Học tập & trao đổi phương pháp giảng dạy AUF, ĐH Toulouse Pháp 2003
5 Học tập & trao đổi phương pháp giảng dạy ĐH UQÀM Canada 2005
6 Trao đổi về nội dung giảng dạy toán cho chuyên ngành actuary và trình bày seminar về “ Bài toán nhiệt ngược thời gian” Đại học Lyon 1 Pháp 2003
7 Trao dổi khảo cứu về bài toán ngược trong kinh tế Đại học New South Wales Úc 2005
8 Hướng dẫn cách tính các chỉ tiêu thống kê Tổng cục Thống kê Hà Nội    
9 Giảng dạy Viện kinh tế Phnompenh Kampuchea 1998
10 Học MBA và PhD Học viện công nghệ châu Á Thailand 1995,1996
  1. Tham gia hội đồng chấm luận án Tiến sĩ ở cơ sở đào tao khác
TT Họ, tên NCS Cấp Bộ môn Cấp Nhà nước Tên cơ sở đào tạo Năm
1 Trần Công Chín X X Trường ĐH Kinh Tế 2002
2 Nguyễn Thị Hồng Hà X   Trường ĐH Kinh Tế 1998
3 Hà Văn Sơn X   Trường ĐH Kinh Tế 2007
4 Nguyễn Văn Trãi X   Tröôøng ÑH Kinh Teá 2007
5 Trần Ngọc Liên X   Trường ĐHSP.TPHCM 2007
  1. Tham gia đề tài, dự án chương trình cấp cơ sở và tương đương:
TT Tên đề tài, dự án chương trình Người, cơ quan chủ trì Người, cơ quan tham gia Năm bắt đầu Năm (dự kiến) kết thúc
1 Phương pháp luận dự báo Trịnh Thị Long Hương Trường ĐH Kinh Tế 2006 3/2008
  1. Họ và tên CB quản lý NCS ở khoa (lãnh đạo khoa và 1 chuyên viên):
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ quản lý Năm bắt đầu nhận nhiệm vụ
1 Bùi Phúc Trung 1953 Trưởng khoa 2007
2 Nguyễn Sông Lô 1956 Thư ký khoa 2007