logo

LỊCH VÀ BÀI BÁO CÁO SEMINAR BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ - NĂM 2019

18/12/2019

LỊCH VÀ BÀI BÁO CÁO SEMINAR BỘ MÔN TKT NĂM 2019

Lưu ý: nhấn chuột vào tên bài viết để xem nội dung bài báo cáo

STT

NGÀY

ĐỀ TÀI

NGƯỜI BÁO CÁO

ĐỊA ĐIỂM

1

03/10/2019

Whole life insurance: relating the continuous case, annual case and the 1/mthly case

Bùi Thị Lệ Thủy

VPK

2

14/10/2019

Variable insurance benefits

Bùi Thị Lệ Thủy

VPK

3

25/10/2019

Thống kê đủ & Thống kê đủ tối thiểu

Nguyễn Thành Cả

VPK

4

31/10/2019

Annuities Certain

Bùi Thị Lệ Thủy

VPK

5

07/11/2019

Kỳ vọng và mô men của phân phối trong Loss Model

Phạm Trí Cao

VPK

6

07/11/2019

Thống kê đủ trong lớp hàm mũ & Thống kê đủ hoàn hảo

Nguyễn Thành Cả

VPK

7

14/11/2019

Phân loại đuôi của phân phối dựa trên mô men và hàm tỷ lệ nguy hiểm

Phạm Trí Cao

VPK

8

14/11/2019

Ước lượng không chệch có phương sai nhỏ nhất (MVUE)

Nguyễn Thành Cả

VPK

9

21/11/2019

Annual life annuities

Bùi Thị Lệ Thủy

VPK

10

21/11/2019

Định lý Cramer-Rao. Thống kê đủ hoàn hảo và MVUE

Nguyễn Thành Cả

VPK

11

28/11/2019

Phân loại đuôi của phân phối dựa trên hàm mean excess loss

Phạm Trí Cao

VPK

12

28/11/2019

Các họ hàm mật độ rời rạc có tham số

Nguyễn Thành Cả

VPK

13

12/12/2019

Đo lường rủi ro và Coherence

Phạm Trí Cao

VPK

14

12/12/2019

Các họ hàm mật độ liên tục có tham số

Nguyễn Thành Cả

VPK

15

19/12/2019

Họ phân phối chuẩn

Nguyễn Thành Cả

VPK

---

Người đăng bài: Tr Anh