logo

SEMINAR BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ: Thống nhất phương pháp và nội dung giảng dạy chương 1 môn kinh tế lượng theo chương trình quốc tế

28/04/2017

Vào lúc 10h00 ngày 28/04/2017, trong buổi seminar định kỳ hàng tuần của bộ môn Toán kinh tế - Khoa Toán-Thống kê, ThS Ngô Thị Tường Nam đã trình bày những nội dung chính của chương 1 và chương 2 theo giáo trình "Nhập môn kinh tế lượng: cách tiếp cận hiện đại" của Jeffrey Wooldridge. 

Sau phần trình bày của ThS Ngô Thị Tường Nam, bộ môn Toán kinh tế đã thảo luận  nhận định những điểm mới trong bài giảng cần chú ý khi giảng theo giáo trình mới này.

---

Tr Anh