logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 06/06/2017 : chủ đề "Một số phương pháp mới trong dự báo kinh tế"

06/06/2017

Buổi sinh hoạt khoa học định kỳ vào chiều thứ Ba hàng tuần của khoa Toán - Thống kê được tiếp tục vào lúc 14h00 ngày 06/06/2017 tại VPK Toán - Thống kê với chủ đề "Một số phương pháp mới trong dự báo kinh tế" do ThS Võ Thị Lan trình bày. 

Phần trình bày của ThS Võ Thị Lan đã phác thảo được những hướng nghiên cứu mới trong khoa học thống kê nói riêng và khoa học dữ liệu nói chung. Bên cạnh thống kê truyền thống theo trường phái cổ điển, nhiều hướng nghiên cứu mới đã và đang dần trở nên phổ biến và trở nên mạnh mẽ hơn như thống kê Bayes, lý thuyết thông tin và entropy, học máy, phân tích dữ liệu lớn... Qua đó cho thấy rằng để không trở nên lạc hậu trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, khoa Toán - Thống kê cần chú trọng hơn nữa trong việc tiếp cận các hướng phát triển thống kê hiện đại này.

----

Tr Anh