logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 26/9/2017: chủ đề ""Shtarkov predictor""

05/10/2017

Trong buổi sinh hoạt khoa học định kỳ  của khoa Toán - Thống kê vào chiều thứ Ba  ngày 26/09/2017 tại Văn phòng khoa, TS Lê Minh Trí đã trình bày về phương pháp Bayesian Shtarkov để thực hiện dự đoán. 

Các dự đoán Bayes Shtarkov có thể được sử dụng cho một loạt các bộ dữ liệu nếu không thể mô hình mối quan hệ giữa các biến trong mọi trường hợp. Các kết quả thực nghiệm cho thấy rằng; bất cứ khi nào các phép xấp xỉ cho dự đoán Shtarkov là hợp lý; kết quả dự báo bằng phương pháp trên thường tốt hơn các kết quả dự báo bằng phương pháp khác.