logo

Thông báo seminar lúc 8h30 ngày 29/03/2018 tại VPK Toán - Thống kê. Chủ đề: Mô hình ARDL và ứng dụng

24/03/2018

  • Nội dung: Mô hình ARDL và ứng dụng
  • Người trình bày: ThS Bùi Thị Lệ Thủy
  • Thời gian: 8h30 ngày 29/03/2018
  • Địa điểm: VPK Toán - Thống kê

---

Tr Anh