logo

Ban chủ nhiệm khoa

25/10/2016

 

Stt

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách

01

Nguyễn Thanh Vân

Tiến sĩ

Trưởng khoa

Điện thoại: 38243064

DĐ: 0903621452

Email: thanhvan@ueh.edu.vn

 

 

♦ Phụ trách chung : chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị

♦ Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

- Tổ chức, nhân sự

- Chương trình đào tạo tiên tiến

- Đào tạo đội ngũ giảng viên

- Thi đua, khen thưởng,kỷ luật

- Đối nội, đối ngoại

- Phụ trách Công đoàn khoa

 Công tác khác:

- Phụ trách chương trình đào tạo Tiến sỹ ngành Toán kinh tế.

-Tham gia đội ngũ cố cấn học tập

- Phụ trách bộ môn Toán cơ bản

- Thành viên Hội đồng Khoa học Trường

- Phong trào Đoàn thanh niên

- Tư vấn góp ý về các công tác nhằm nâng cao phúc lợi khoa

- Đền ơn đáp nghĩa

- Bí thư Chi bộ khoa

02

Hà Văn Sơn

Tiến sĩ

Phó trưởng khoa

Điện thoại: 38243064

Di động: 0918137001

Email: hason@ueh.edu.vn

 

 Phụ trách các mảng công việc:

- Phụ trách chuyên ngành Thống kê kinh doanh

- Nghiên cứ khoa học – Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu

- Phối hợp công tác nghiên cứu

- Chuyên đề, hội thảo chuyên ngành Thống kê.

- Tài chính khoa

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

- Quản lý Website khoa Toán – Thống kê

- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

- Phụ trách Đoàn thanh niên, Hội sinh viên

♦  Công tác khác:

Phụ trách chương trình đào tạo Tiến sỹ ngành Thống kê.

- Phụ trách bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu

- Công tác đời sống – Tài chính

- Liên kết với các đơn vị ngoài Trường về lĩnh vực Thống kê để hợp tác đào tạo và tạo điều kiện cho sinh viên thực tập.

- Chủ tịch Hội đồng đánh giá rèn luyện sinh viên cấp khoa

- Phó bí thư chi bộ

03

Trần Thị Tuấn Anh

Tiến sĩ

Phó trưởng khoa

Điện thoại: 38243064

DĐ: 0909514660

Email: anhttt@ueh.edu.vn

♦  Phụ trách các mảng công việc:

- Phụ trách chuyên ngành Toán tài chính

- Phân công, theo dõi công tác giảng dạy

- Tài liệu, giáo trình phục vụ môn học

- Ngân hàng đề thi

- Công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên

- Chương trình môn học.

- Chuyên đề, hội thảo chuyên ngành Toán kinh tế.

- Liên kết với các đơn vị ngoài Trường về lĩnh vực Toán ứng dụng để hợp tác đào tạo và tạo điều kiện cho sinh viên thực tập.

- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

♦  Công tác khác:

- Phụ trách bộ môn Toán tài chính, Toán kinh tế

- Viết syllabus môn học

- Tổ chức hội thảo, sinh hoạt khoa học, ngoại khóa, …