logo

Thư ký khoa

25/12/2014

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

 


 

 

 

 

 

 


Nguyễn Thị Ảnh 

Cử nhân

Chuyên viên

38244544

)  094 8757959

Email: anh_ttk@ueh.edu.vn

 

 

 

 

 

  • Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý TKB các môn Khoa giảng các hệ đào tạo:

 ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH – CH  (1)

-Theo dõi giờ giảng của giáo viên trong khoa giảng các

Các hệ đào tạo ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH CH (1)

- Lập thanh toán giờ giảng cho giáo viên trong Khoa giảng các hệ ĐHCQ-VB2CQ-LT – VLVH – CH (1)

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên chuyên ngành (1)

- Phân công cán bộ coi thi các hệ đào tạo (1)

- Quản lý tài sản nhà trường trang bị cho Khoa và các Bộ môn (2)

- Ủy viên hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của Sinh viên các lớp các khóa mà Giáo viên khoa làm cố vấn học tập (3)

- Tiếp Sinh viên đến liên hệ các công việc liên quan đến khoa và nhà trường (3)

- Tư vấn hỗ trợ Sinh viên trong học tập rèn luyện, thực tập tốt nghiệp (3)

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý giao nhận bài thi, phân công GV chấm bài các hệ đào tạo ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH CH (1)

- Quản lý nhận, nộp  điểm thi các hệ đào tạo ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH CH (1)

  •  Hỗ trợ phụ các đầu việc:

-Tham gia cùng BCN khoa xây dựng quy định làm việc   trong khoa (2)

- Hội thảo khoa học, sự kiện của khoa (2)

  • Công tác khác:

- Tham gia quản lý Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng Thống kê - Phân tích dữ liệu

- Chủ tịch Công đoàn khoa

 

 

 

 

 


Nguyễn Sông Lô

Cử nhân

Chuyên viên

38244544

)    090 3883964

Email: songlo@ueh.edu.vn

  •  Phụ trách các đầu việc:

- Quản lý giao nhận bài thi, phân công GV chấm bài các hệ đào tạo ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH CH (1)

- Quản lý nhận, nộp  điểm thi các hệ đào tạo ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH CH (1)

- Công tác đánh giá rèn luyện sinh viên (2)

- Điểm, kê khai thanh toán chuyên đề tốt nghiệp chuyên ngành của khoa: các hệ đào tạo (1)

- Văn thư, lưu trữ (1)

- Tư vấn viên hệ Đại học chính quy (2)

- Phúc tra bài thi của sinh viên các hệ đào tạo (3)

- Quản lý cấp giấy chứng nhận, giới thiệu cho sinh viên (3)

- Soạn thảo, đánh máy văn bản theo phân công lãnh đạo khoa (2)

- Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (2)

- Thư ký cuộc họp giao ban khoa (3)

  • Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Quản lý TKB các môn Khoa giảng các hệ đào tạo:

 ĐHCQ-VB2CQ-LT-VLVH – CH  (1)

- Quản lý tài sản nhà trường trang bị cho Khoa và các Bộ môn (2)

  • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Hội thảo khoa học, sự kiện của khoa (2)

  • Công tác khác:

- Tham gia quản lý Trung tâm Bồi dưỡng Thống kê - Phân tích dữ liệu