logo

Thư ký khoa

25/12/2014

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

 


 

 

 

 

 

 


Nguyễn Thị Ảnh 

Cử nhân

Chuyên viên

38244544

)  094 8757959

Email: anh_ttk@ueh.edu.vn

 

 

 

 

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý TKB, theo dõi giờ giảng của giáo viên  các hệ đào tạo. 

  - Lập thanh toán giờ giảng các hệ đào tạo.

  - Theo dõi, nhắc Giảng viên ra đề thi KTHP các hệ đào tạo.

  - Nhận và nộp chứng chỉ Anh văn xét tốt nghiệp các lớp chuyên  ngành.

  - Phân công cán bộ coi thi các hệ đào tạo.

  - Quản lý tài sản nhà trường trang bị cho Khoa và các Bộ môn.

  - Tiếp, hỗ trợ Viên chức, Sinh viên đến liên hệ các công việc liên quan đến khoa và nhà trường.

  - Tư vấn viên hệ Đại học chính quy.

  - Thư ký cuộc họp giao ban khoa.

  - Thủ Quỹ Khoa và quản lý các chứng từ kế toán.

  - Đăng ký thông tin lên lịch tuần UEH.

  - Quản lý văn phòng phẩm.

  - Hỗ trợ hồ sơ thi đua khen thưởng.

  - Thông tin và hồ sơ giảng viên thỉnh giảng.

   Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Quản lý giao nhận bài thi, phân chia bài thi cho GV chấm các hệ đào tạo.

  - Quản lý nhận, nộp điểm thi các hệ đào tạo.

  - Quản lý cấp giấy chứng nhận, giới thiệu cho sinh viên.

  - Soạn thảo, đánh máy văn bản theo phân công lãnh đạo khoa.

  - Hỗ trợ công tác kế toán Khoa.

   Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  -Tham gia cùng BCN khoa xây dựng quy định làm việc trong khoa.

  - Hội thảo khoa học, sự kiện của khoa.

   Công tác khác:

  - Tham gia quản lý Trung tâm Trung tâm Bồi dưỡng Thống kê - Phân tích dữ liệu.

          - Các công việc khác phát sinh do Lãnh đạo khoa phân công;

           - Chủ tịch Công đoàn khoa.

        

 

 

 

 

 

 


Vũ Thị Tươi

Cử nhân

Chuyên viên

38244544

)    090 2548883

Email: songlo@ueh.edu.vn

 •  Phụ trách các đầu việc:

  - Quản lý giao nhận bài thi, phân chia bài thi cho GV chấm các hệ đào tạo.

  - Quản lý nhận, nộp điểm thi, kê khai thanh toán chuyên đề tốt nghiệp các hệ đào tạo.

  - Hồ sơ, điểm đánh giá công tác đánh giá rèn luyện sinh viên.Ủy viên hội đồng đánh giá điểm rèn luyện của cấp khoa.

  - Quản lý điểm của sinh viên chuyên ngành của khoa.

  - Văn thư, lưu trữ (Công văn đi – Công văn đến).

  - Giải quyết bài phúc tra bài thi KTHP của sinh viên các hệ đào tạo.

  - Quản lý cấp giấy chứng nhận, giới thiệu cho sinh viên.

  - Soạn thảo, đánh máy văn bản theo phân công lãnh đạo khoa.

  - Hệ thống quản lý chất lượng ISO.

  - Thư ký các cuộc họp Sau đại học.

  - Hỗ trợ dự toán, tạm ứng, thanh toán, quyết toán kinh phí hội thảo.

  - Quản lý cựu sinh viên.

  - Quản lý hồ sơ công tác cố vấn học tập.

   Hỗ trợ chính các đầu việc:

  - Quản lý TKB các môn Khoa giảng các hệ đào tạo.

  - Phân công cán bộ coi thi các hệ đào tạo.

  - Tiếp, hỗ trợ Viên chức, Sinh viên đến liên hệ các công việc liên quan đến Khoa và Trường.

  - Quản lý tài sản nhà trường trang bị cho Khoa và các Bộ môn.

  - Thư ký cuộc họp giao ban Khoa.

   Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  - Hội thảo khoa học, sự kiện của Khoa.

   Công tác khác:

  - Tham gia các cuộc họp mặt do Khoa tổ chức.

  - Các công việckhác phát sinh do Lãnh đạo Khoa phân công.