logo

SINH HOẠT KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ - ngày 22/8/2017 : chủ đề "Model selection versus model average: A Bayes perspective"

23/08/2017

Trong buổi sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tuần của khoa Toán - Thống kê ngày 22/8/2017, TS Lê Minh Trí đã trình bày chủ đề "Model selection versus model average: A Bayes perspective". 

TS Lê Minh Trí là giảng viên của bộ môn Toán Kinh tế, đã du học và tốt nghiệp tiến sĩ ngành Thống kê (Statistics) năm 2014 tại University of Missouri (Mỹ), sau đó hoàn thành nghiên cứu sau tiến sĩ về khai phá dữ liệu (Data mining) và học máy (Machine learning ) tại University of Nebraska trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017.

Bài trình bày của TS Lê Minh Trí đề cập đến vấn đề so sánh hiệu quả dự đoán của các mô hình dự đoán trung bình - stacking, Bayes model averaging, bagging, random forests, và boosting  - với các mô hình thành phần. Trong cả 5 trường hợp, kết quả so sánh cho thấy các mô hình dự đoán trung bình đều cho kết quả tốt hơn các mô hình thành phần. Hơn nữa, cả năm mô hình dự báo trung bình có thể được xem là có tính chất Bayes.

---

Tr Anh