logo

Ban chủ nhiệm khoa

25/10/2016

 

Stt

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách

01

Hà Văn Sơn

Tiến sĩ

Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa

Điện thoại: 38243064

Di động: 0918137001

Email: hason@ueh.edu.vn

 

 

♦ Phụ trách chung : chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của đơn vị

♦ Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

- Tổ chức, nhân sự

- Phụ trách công tác đối ngoại

- Chương trình đào tạo

- Quản lý Đoàn thanh niên và Hội sinh viên của khoa

- Công tác đào tạo sau đại học.

- Thi đua, khen thưởng,kỷ luật

- Quản lý bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu

- Phụ trách Trung tâm Thống kê – Phân tích dữ liệu

- Xây dựng định hướng chiến lược phát triển khoa


 Công tác khác:

- Bí thư chi bộ Khoa

-Thành viên hội đồng khoa học Trường

- Chủ tịch hội đồng khoa học Khoa

 

02

 

Trần Thị Tuấn Anh

Tiến sĩ

Phó trưởng khoa

Điện thoại: 38243064

DĐ: 0909514660

Email: anhttt@ueh.edu.vn

 

 Phụ trách các mảng công việc:

- Phụ trách bộ môn Toán tài chính, Toán kinh tế.

- Công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Phối hợp tổ chức các buổi seminar, hội thảo trong nước và quốc tế.
- Theo dõi công tác giảng dạy, học tập của sinh viên.

- Phụ trách công tác giáo trình, tài liệu học tập.

- Phụ trách mảng đào tạo của Trung tâm khoa, công tác đời sống, phúc lợi khoa.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các KPIs.

- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.


 

03

 

Lê Xuân Trường

Phó Giáo sư Tiến sĩ

Phó trưởng khoa

Điện thoại: 38243064

DĐ:  0985120332

Email:  lxuantruong@ueh.edu.vn

♦  Phụ trách các mảng công việc:

- Nghiên cứu khoa học của khoa.

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các bài báo quốc tế trong KPIs.

- Phụ trách Viện Toán ứng dụng.

- Phối hợp tổ chức các buổi seminar, hội thảo trong nước và quốc tế.

- Phụ trách bộ môn Toán cơ bản.

- Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.