logo

Bộ môn Toán tài chính

29/05/2024

 

Trưởng bộ môn
htt.thuy@ueh.edu.vn
   
anhdn@ueh.edu.vn
   
ThS. Trần Gia Tùng
Giảng viên
tungtg@ueh.edu.vn
   
TS. Nguyễn Hoàng Vũ
Giảng viên
vunh@ueh.edu.vn
   
ThS. Lê Thị Hồng Hoa
Giảng viên
lthhoa@ueh.edu.vn
   
ThS. Nguyễn Toàn Trí
Giảng viên
trint@ueh.edu.vn
   
Giảng viên
thanhtrungle@ueh.edu.vn