logo

Danh sách các công bố trong nước và hội thảo của khoa Toán - Thống kê năm 2023

29/05/2024

Tạp chí trong nước thuộc danh mục được HĐCDGSNN công nhận

 1. Trần Thị Tuấn Anh & Nguyễn Trung Chánh (2023). Khảo sát dòng chảy thông tin giữa các ngành trên thị trường chứng khoán việt nam: Tiếp cận bằng Transfer Entropy. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á, năm thứ 34(12) , Tháng 12/2023. 
 2. Anh, T. T. T., Hữu, B. T., & Tùng, T. Q. (2023). Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động các công ty bảo hiểm ở Việt Nam bằng phương pháp hồi quy phân vị . Tạp chí Khoa học Đại học cần Thơ, 59(6), 223-236. https://doi.org/10.22144/ctujos.2023.215. 
 3. Trần Thị Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Trung Chánh, Nguyễn Viết Nam, Nguyễn Phương Thuý An (2023). Phân tích các yếu tố ảnh hưởng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành dầu khí Việt Nam. Tạp chí Phát triển và Hội nhập. Số. 71(81).
 4. Trần Thị Tuấn Anh. (2023). Lan truyền rủi ro từ thị trường chứng khoán Mỹ vào thị trường chứng khoán Việt Nam: Bằng chứng thực nghiệm từ VAR-DCC-GARCH và hồi quy phân vị. Tạp Chí Kinh Tế Và Phát triển, (313), 15–29.  

Hội thảo quốc tế và hội thảo trong nước

 1. Trần Thị Tuấn Anh. (2023).  INVESTIGATE THE CHANGE CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC IN THE RETURN AND VOLATILITY SPILLOVER EFFECT AMONG GOLD, CRUDE OIL, AND WHEAT BY BEKK-GARCH ANALYSIS. International Conference on Business and Finance 2023 (ICBF 2023). Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH. Nhà xuất bản Lao động.
 2. Trần Thị Tuấn Anh. (2023). DYNAMIC CORRELATIONS AND HEDGING POTENTIAL: AN INVESTIGATION OF METAL MARKETS AND ASEAN STOCK MARKETS USING DCC-GARCH. The 5th Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES 2023). Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á (JABES). Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM.
 3. Trần Thị Tuấn Anh. (2023). BITCOIN AND US STOCK MARKETS: VOLATILITY SPILLOVER, DYNAMIC CORRELATIONS, AND DIVERSIFICATION PROPERTIES. Asian Finance Association Annual Conference 2023. Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH.
 4. Trần Thị Tuấn Anh. (2023). CRYPTOCURRENCIES AND ASEAN STOCK MARKETS: DIVERSIFIERS, HEDGES OR SAFE HAVENS?. THE 17TH IFEAMA INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDING IN VIETNAM. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nhà Xuất Bản Đại Học Kinh Tế Quốc Dân.
 5. Trần Thị Tuấn Anh. (2023). SUSTAINABLE ACTIONS FOR SUSTAINABILITY UNIVERSITY DEVELOPMENT: A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP. Sustainable University Development: Opportunity and Challenges 2022 (SUDOC 2022). Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Nhà xuất bản Thông tin Truyền Thông
 6. Trần Thị Tuấn Anh. (2023).Estimate the risk of financial investment in Vietnam by BEKK-GARCH model. International Conference on Business and Finance 2023. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. NXB Lao Động.
 7. Nguyễn Thị Thu Vân (2023). Optimization Methods for Data Matrix Completion. Hội thảo tối ưu và tính toán lần thứ 21.
 8. Nguyễn Toàn Trí. (2023). Does Fintech Alleviate Financial Constraints Of Small And Medium - Sized Enterprises? Experimental Evidence In VietNam. The International Conference on Business and Finance - ICBF 2023.
 9. Nguyễn Toàn Trí (2023). Vai trò của FINTECH và một số giải pháp phát triển FINTECH trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo.
 10. Hoàng Thị Diễm Hương. (2023). Dynamic nexus between Bitcoin and crude oil: An empirical study based on wavelet coherence analysis and Granger-causality in quantiles. The International Conference on Business and Finance - ICBF 2023.
 11. Đào Nguyên Anh. (2023). Energy and Large Time Estimates for Nonlinear Porous Medium Flow with Nonlocal Pressure in R^N. 
 12. Nguyễn Thảo Nguyên. (2023). Các yếu tố rào cản ảnh hưởng đến dự định quay lại của khách du lịch nội địa tại thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.
 13. Nguyễn Thảo Nguyên. (2023). Các yếu tố rào cản ảnh hưởng đến dự định quay lại của khách du lịch nội địa tại thành phố Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.
 14. Nguyễn Thảo Nguyên. (2023). Các chỉ số phát triển du lịch cho điểm đến: kết quả nghiên cứu delphi tại  Việt Nam.
 15. Nguyễn Thảo Nguyên. (2023). FACTORS INFLUENCING THE TOURIST’S INTENTION TO SELECT GREEN TOURISM IN VIETNAM
 16. Nguyễn Hoàng Vũ. (2023). DERIVING CONTROL REQUIREMENTS FROM DEONTIC PROCESSES