logo

Chương trình đào tạo thạc sĩ Thống kê kinh tế

29/05/2024

Chương trình đào tạo Thống kê kinh tế trình độ thạc sĩ theo hướng ứng dụng cung cấp cho học viên kiến thức vững chắc về thống kê ứng dụng, phân tích định lượng trong kinh tế và kinh doanh và các kỹ năng, thái độ cần thiết để học viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức, đơn vị có liên quan đến thống kê và phân tích dữ liệu. Học viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê, kỹ năng phân tích dữ liệu, và đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về hoạt động thống kê cho các thành phần kinh tế. Có khả năng vận dụng một cách khoa học và sáng tạo các kiến thức chuyên môn vào những tình huống thực tế khác nhau. Có khả năng nghiên cứu độc lập, có tư duy phản biện và cập nhật các kiến thức khoa học chuyên ngành của các quốc gia khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động thống kê trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chương trình đào tạo thạc sĩ Thống kê kinh tế (hướng ứng dụng)

Trình độ đào tạo:  Thạc sĩ

Ngành / chuyên ngành đào tạo:  Thống kê kinh tế (Economic Statistics)

Mã ngành : 8310107

Tổng thời gian đào tạo: 2 năm 

Số tín chỉ 60 tín chỉ 

Văn bằng Chính quy

Mục tiêu đào tạo 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Thống kê kinh tế theo hướng ứng dụng cung cấp cho học viên kiến thức vững chắc về thống kê ứng dụng, phân tích định lượng trong6 kinh tế và kinh doanh và các kỹ năng, thái độ cần thiết để học viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các tổ chức, đơn vị có liên quan đến thống kê và phân tích dữ liệu. Học viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê, kỹ năng phân tích dữ liệu, và đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về hoạt động thống kê cho các thành phần kinh tế. Có khả năng vận dụng một cách khoa học và sáng tạo các kiến thức chuyên môn vào những tình huống thực tế khác nhau. Có khả năng nghiên cứu độc lập, có tư duy phản biện và cập nhật các kiến thức khoa học chuyên ngành của các quốc gia khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động thống kê trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Cấu trúc chương trình

Giai đoạn đại cương

 • Triết học
 • Tiếng Anh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học trong thống kê kinh tế

Kiến thức cơ sở ngành 

 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Kinh tế phát triển

Kiến thức chuyên ngành

 • Thống kê máy học
 • Khai phá dữ liệu nâng cao
 • Dữ liệu lớn và ứng dụng
 • Phân tích dữ liệu mạng xã hội
 • Kinh tế lượng nâng cao I
 • Phân tích dữ liệu đa biến
 • Phương pháp chọn mẫu

Kiến thức tự chọn

 • Kinh tế lượng nâng cao II
 • Hệ thống tài khoản quốc gia      
 • Thống kê Dân số
 • Phân tích định lượng trong kinh doanh
 • Thống kê xã hội
 • Dự báo trong kinh doanh và kinh tế
 • Thống kê phi tham số
 • Thống kê Bayes
 • Phương pháp tính ứng dụng trong kinh tế

Luận văn tốt nghiệp

 • Báo cáo chuyên đề ngoại khóa
 • Bài tập lớn
 • Đề án tốt nghiệp

Chuẩn đầu ra

Về kiến thức

 • Hiểu sâu và có thể tổ chức, quản lý thực hiện công việc xác định vấn đề cần nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu, tổ chức và thực hiện khảo sát hay thu thập dữ liệu, mã hóa và xử lý dữ liệu, phân tích và viết báo cáo kết quả cho các nghiên cứu về kinh doanh và kinh tế.
 • Hiểu rõ và có thể triển khai các phương pháp thu thập dữ liệu thông qua các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên và phi ngẫu nhiên cho các nghiên cứu trong thực tế.
 • Hiểu sâu hơn các khái niệm kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và từ đó hiểu về các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và của các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Hiểu và tính được các chỉ tiêu thống kê trong hệ thống tài khoản quốc gia từ đó hiểu được khái niệm ổn định kinh tế vĩ mô khi chính phủ điều hành hoạt động của nền kinh tế.
 • Hiểu sâu và có thể triển khai các phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế và kinh doanh làm cơ sở cho việc dự báo và ra quyết định trong quá trình nghiên cứu kinh doanh.
 • Hiểu và có thể áp dụng các phương pháp thống kê nghiên cứu các hiện tượng xã hội từ đó kiến nghị các chính sách nhà nước liên quan đến vấn đề xã hội.
   

Về kỹ năng

 • Thành thạo trong việc xác định nhu cầu dữ liệu, thiết kế nghiên cứu, khảo sát, xử lý và phân tích dữ liệu phục vụ nhu cầu thông tin để hỗ trợ việc ra quyết định trong quản lý và kinh doanh
 • Có khả năng phản biện, phê phán, giải thích thuyết phục các lựa chọn trong thiết kế nghiên cứu, điều tra và phân tích dữ liệu.
 • Thành thạo trong việc trình bày và truyền đạt ý nghĩa của kết quả phân tích cho các bên có liên quan.
 • Biết tự đánh giá kết quả công việc và đánh giá kết quả thực hiện của những các thành viên trong nhóm cùng làm việc.
 • Có kỹ năng tổ chức và quản lý nhóm. Biết lắng nghe và giải quyết các vấn đề phát sinh trong nhóm.
 • Có kỹ năng thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác
 • Có thể sử dụng tương đối thành thạo tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành ở các kỹ năng nghe nói đọcviết bậc 4/6
   

Về mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện môi trường làm việc có nhiều biến đổi, biết chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
 • Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, phối hợp các nguồn lực để cải thiện hiệu quả các hoạt động.
 • Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn- PLO3.4: Có khả năng quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn

 

Link chương trình đào tạo thạc sĩ toán ứng dụng tại trang Web của Viện sau đại học : link