logo

Chương trình đào tạo tiến sĩ Thống kê

29/05/2024

Chương trình đào tạo tiến sĩ Thống kê

Chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Thống kê cung cấp cho học viên kiến thức tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu về lãnh vực thống kê, phân tích định lượng trong kinh tế và kinh doanh và các kỹ năng, thái độ cần thiết để học viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các viện nghiên cứu, các trường đại học, các đơn vị có liên quan đến thống kê và phân tích dữ liệu. Học viên tốt nghiệp có kiến thức cốt lõi, nền tảng, chuyên sâu về lý thuyết thống kê, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê, kỹ năng phân tích dữ liệu, và đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu về hoạt động nghiên cứu thống kê, công bố quốc tế và phục vụ chuyên môn cho các thành phần kinh tế. Có khả năng vận dụng một cách khoa học và sáng tạo các kiến thức chuyên môn vào những tình huống thực tế khác nhau. Có khả năng nghiên cứu khoa học độc lập, có tư duy phản biện và cập nhật các kiến thức khoa học chuyên ngành của các quốc gia khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của hoạt động thống kê trong bối cảnh toàn cầu hóa.

 

Cấu trúc chương trình

Bắt buộc

 • Thiết kế nghiên cứu
 • Phương pháp chọn mẫu
 • Phân tích dữ liệu đa biến
Tự chọn
 • Phương pháp nghiên cứu định tính
 • Kinh tế lượng
 • Định lượng trong kinh doanh và quản lý
 • Kinh tế lượng chuyên ngành
 • Phân tích chuỗi thời gian
 • Thống kê Bayes
 • Học máy thống kê

Đề cương chi tiết, Chuyên đề tiến sĩ và luận án

 • Đề cương nghiên cứu
 • Chuyên đề tiến sĩ 1
 • Chuyên đề tiến sĩ 2
 • Chuyên đề tiến sĩ 3
 • Luận án

 

Chuẩn đầu ra

Về kiến thức

 • Hiểu sâu sắc và có thể tổ chức, quản lý thực hiện công việc xác định vấn đề cần nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu, tổ chức thu thập dữ liệu, phân tích và viết báo cáo kết quả cho các nghiên cứu về kinh doanh và kinh tế.
 • Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và các phương pháp phân tích định lượng trong kinh doanh và quản lý. Có khả năng nghiên cứu độc lập và viết bài công bố quốc tế.
 • Nắm vững các phương pháp dự báo, phương pháp chọn mẫu, phân tích dữ liệu đa biến, kinh tế lượng chuyên ngành, phân tích chuỗi thời gian.
 • Có năng lực phản biện các chính sách nhà nước và kiến nghị các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thống kê.

Về kỹ năng

 • Có kỹ năng ứng dụng các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ thống kê phục vụ nghiên cứu và phát triển.
 • Có kỹ năng suy luận, phân tích các vấn đề khoa học thống kê và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo, độc đáo.
 • Có kỹ năng quản lý, điều hành chuyên môn trong nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực thống kê.
 • Tham gia thảo luận trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực thống kê và phổ biến các kết quả nghiên cứu.
 • Có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành ở các kỹ năng nghe nói đọc viết.

Về mức độ tự chủ và trách nhiệm 

 • Có khả năng nghiên cứu độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện môi trường làm việc có nhiều biến đổi.
 • Nghiên cứu, sáng tạo tri thức mới.
 • Đưa ra các ý tưởng, kiến thức mới trong những hoàn cảnh phức tạp và khác nhau.
 • Quản lý nghiên cứu và có trách nhiệm cao trong việc học tập để phát triển tri thức chuyên nghiệp, kinh nghiệm và sáng tạo ra ý tưởng mới và quá trình mới