logo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KHOA TOÁN - THỐNG KÊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025

29/05/2024

Quyết định số 221/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 25 tháng 1 năm 2021

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

VỊ TRÍ

1

TS. Hà Văn Sơn

Phó trưởng khoa phụ trách khoa TTK

Chủ tịch

2

PGS. TS. Lê Xuân Trường

Phó trưởng khoa TTK, trưởng bộ môn Toán cơ bản

Ủy viên

3

TS. Trần Thị Tuấn Anh

Phó trưởng khoa TTK

Ủy viên,

Thư ký

4

ThS. Phạm Trí Cao

Phó trưởng BM phụ trách BM Toán kinh tế

Ủy viên

5

TS. Huỳnh Thị Thu Thủy

Trưởng bộ môn Toán tài chính

Ủy viên

6

ThS. Hoàng Trọng

Phó trưởng BM phụ trách BM TK-PTDL

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thanh Vân

GV. BM Toán cơ bản

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Đình Tuấn

GV. BM Toán cơ bản

Ủy viên

9

PGS. TS. Nguyễn Văn Sĩ

GV. BM Toán kinh tế

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Hoàng Vũ

GV. BM Toán tài chính

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Văn Trãi

GV. BM TK-PTDL

Ủy viên

12

TS. Lê Thị Thanh Loan

Cục Thống kê TP.HCM

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Thị Hồng Hà

Trường Đại học Văn Lang

Ủy viên