logo

Danh sách cán bộ hưu trí khoa Toán - Thống kê

29/05/2024

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯU TRÍ KHOA TTK-UEH

(Cập nhật tháng 5 năm 2024)
 
 

STT

 

HỌ

TÊN

NĂM SINH

NĂM NGHỈ HƯU

BỘ MÔN PHỤ TRÁCH

1

Thầy

Nguyễn Sông

1959

 

2019

K.T-TK

2

Thầy

Nguyễn Quang

Ngà

1950

 

1993

K.T-TK

3

Lương Ánh

Tuyết

 

1949

2005

K.T-TK

4

Thầy

Trần Văn

Thắng

1954

 

2019

TK-PTDL

5

Võ Thị

Lan

 

1965

2020

TK-PTDL

6

Nguyễn Thị Kim

Thúy

 

1941

1998

TK-PTDL

7

Thầy

Nguyễn Thế

Truyền

1942

 

2003

TK-PTDL

8

Trịnh Thị Long

Hương

 

1954

2009

TK-PTDL

9

Hoàng Thị Thu

Hồng

 

1956

2011

TK-PTDL

10

Nguyễn Thị Hồng

 

1957

2012

TK-PTDL

11

Thầy

Trần Bá

Nhẫn

1953

 

2013

TK-PTDL

12

Thầy

Nguyễn Thái

Hòa

1954

 

2014

TK-PTDL

13

Mai Thanh

Loan

 

1959

2017

TK-PTDL

14

Trần Thị

Bình

 

1947

2003

TOÁN CƠ BẢN

15

Thầy

Trần Công

Chín

1946

 

2006

TOÁN CƠ BẢN

16

Thầy

Phạm Hồng

Danh

 

 

 

TOÁN CƠ BẢN

17

Thầy

Lê Quang

Trung

1951

 

2012

TOÁN CƠ BẢN

18

Thầy

Võ Minh

Vinh

1952

 

2012

TOÁN CƠ BẢN

19

Thầy

Nguyễn Thế

Hùng

1953

 

2013

TOÁN CƠ BẢN

20

Thầy

Hoàng Ngọc

Quang

1953

 

2013

TOÁN CƠ BẢN

21

Thầy

Nguyễn

Trung

1956

 

2016

TOÁN CƠ BẢN

22

Thầy

Lê Văn

Sáng

1957

 

2017

TOÁN CƠ BẢN

23

Thầy

Lê Quang Hoàng

Nhân

1959

 

2019

TOÁN KINH TẾ

24

Thầy

Đặng

Hấn

1942

 

2006

TOÁN KINH TẾ

25

Thầy

Trần Tuấn

Cường

1950

 

2010

TOÁN KINH TẾ

26

Dương Thị Xuân

Bình

 

1956

2011

TOÁN KINH TẾ

27

Vũ Thị Bích

Liên

 

1956

2011

TOÁN KINH TẾ

28

Thầy

Lê Khánh

Luận

1953

 

2013

TOÁN KINH TẾ

29

Thầy

Lê Văn

Phi

1948

 

2013

TOÁN KINH TẾ

30

Thầy

Hoàng Ngọc

Nhậm

1954

 

2014

TOÁN KINH TẾ

31

Nguyễn Thị Ngọc

Thanh

 

1958

2017

TOÁN KINH TẾ

32

Thầy

Nguyễn Công

Trí

1957

 

2017

TOÁN KINH TẾ

33

Lý Hồng

Viên

1957

 

 

VIỆN SĐH

34

Thầy

Phạm Đắc

Thắng

1955

 

2010

TOÁN TÀI CHÍNH

35

Thầy

Bùi Phúc

Trung

1953

 

2014

TOÁN TÀI CHÍNH