logo

Ban chủ nhiệm khoa Toán - Thống kê

29/05/2024

 

TS. Hà Văn Sơn
Phó trưởng khoa phụ trách khoa
hason@ueh.edu.vn
   
Phó trưởng khoa
anhttt@ueh.edu.vn
   
Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn Toán cơ bản
lxuantruong@ueh.edu.vn