logo

Chương trình đào tạo chuyên ngành Toán Tài Chính theo hệ thống tín chỉ

31/03/2014

Mục tiêu đào tạo:

» Cử nhân kinh tế ngành Toán tài chính có khả năng nghiên cứu, phân tích và tư vấn đầu tư tài chính trên cơ sở ứng dụng các phương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại. Sinh viên được trang bị các kiến thức về tài chính hiện đại như phân tích định giá tài sản tài chính, chứng khoán phái sinh, phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và dự báo tài chính.

» Sinh viên tốt nghiệp có thể được làm việc trong các Công ty Tài chính, các Công ty Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm, các Ngân hàng thương mại, các quỹ Đầu tư, các trường Đại học và các cơ quan Nhà nước.

Chương trình đào tạo chuyên ngành:

 

 

TT

Tên học phần

Tính chất

Số tín chỉ

Bắt buộc

Tự chọn

 

Kiến thức giáo dục đại cương

   

37

1

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin

x

 

5

2

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

x

 

3

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

x

 

2

4

Ngoại ngữ (phần 1 và 2)

x

 

7

5

Toán cao cấp

x

 

4

6

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

x

 

3

7

Pháp luật đại cương

x

 

2

8

Tin học đại cương

x

 

3

9

Tối ưu hóa

x

 

2

10

Kinh tế quốc tế

x

 

2

11

Quản trị học

x

 

2

12

Kinh tế phát triển

x

 

2

         
 

Kiến thức cơ sở khối ngành

   

6

13

Kinh tế vi mô I

x

 

3

14

Kinh tế vĩ mô I

x

 

3

         
 

Các học phần tự chọn giai đoạn đại cương

 

 

6

15

Lịch sử các học thuyết kinh tế

 

x

3

Marketing căn bản

 

Nguyên lý kế toán

 

16

Nguyên lý thống kê kinh tế

 

x

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

 

Luật lao động

 
         

 

Kiến thức cơ sở ngành

 

 

19

17

Thẩm định giá

 

x

3

Marketing căn bản

 

18

Giao tiếp kinh doanh

x

 

2

19

Toán rời rạc

x

 

2

20

Kiến trúc máy tính và hệ điều hành

x

 

3

21

Hệ thống thông tin quản lý

x

 

3

22

Phân tích dữ liệu

x

 

2

23

Toán cao cấp II

x

 

2

24

Thống kê toán

x

 

2

         
 

Kiến thức ngành

   

17

25

Lý thuyết tài chính - Tiền tệ

 

x

3

Cybernetic kinh t?

 

26

Cơ sở lập trình

x

 

3

27

Kinh tế lượng 1

x

 

2

28

Cơ sở dữ liệu

x

 

3

29

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

x

 

2

30

Nguyên lý và thực hành bảo hiểm

x

 

2

31

Tài chính doanh nghiệp

x

 

2

         
 

Kiến thức bổ trợ

   

11

32

Kế toán tài chính

 

x

2

Khai thác dữ liệu

 

33

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

x

 

5

34

Thị trường tài chính.

 

x

2

Quản trị chiến lược

 

35

Mô hình tài chính Công ty

x

 

2

         
 

Kiến thức chuyên ngành

   

20

36

Quá trình ngẫu nhiên

x

 

2

37

Kinh tế lượng ứng dụng

x

 

2

38

Toán tài chính 1

x

 

2

39

Toán tài chính 2

x

 

2

40

Các phương pháp dự báo tài chính

x

 

2

41

Mô hình tài chính quốc tế

x

 

2

42

Quyền chọn và hợp đồng giao sau

x

 

2

43

Đầu tư tài chính

x

 

2

44

Quản trị rủi ro tài chính

x

 

2

45

Báo cáo ngoại khóa

x

 

2

         
 

Thực tập và tốt nghiệp

 

 

10

         
 

Tổng cộng:

 

 

126