logo

Chuyên ngành Toán Tài Chính

01/04/2014

Đào tạo cử nhân kinh tế ngành hệ thống thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Toán ứng dụng, Thống kê, Tin học.

I.Mục tiêu đào tạo:
     Đào tạo cử nhân kinh tế ngành hệ thống thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về Toán ứng dụng, Thống kê, Tin học.

Cử nhân kinh tế ngành Toán tài chính có khả năng nghiên cứu, phân tích và tư vấn đầu tư tài chính trên cơ sở ứng dụng các phương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại. Sinh viên được trang bị các kiến thức về tài chính hiện đại như phân tích định giá tài sản tài chính, chứng khoán phái sinh, phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư và dự báo tài chính.

Sinh viên tốt nghiệp có thể được làm việc trong các Công ty Tài chính, các Công ty Chứng khoán, Công ty Bảo hiểm, các Ngân hàng thương mại, các quỹ Đầu tư, các trường Đại học và các cơ quan Nhà nước. 


Cấu trúc và khối lượng kiến thức đào tạo:

 

Cấp đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm
Khối lượng kiến thức toàn khóa: 183 ĐVHT
Kiến thức giáo dục đại cương: 64 ĐVHT
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 119 ĐVHT

II.Chương trình đào tạo khối ngành và chương trình đào tạo ngành:

STT  MÔN HỌC  SỐ ĐVHT
I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  64
1  6
2  6
3  3
4  4
5  8
6  4
7  4
8  4
9  3
10  10
11  3
12  3
13  3
14  3
15  
16  
II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP  118
II.1 Kiến thức cơ sở khối ngành  8
1  4
2  4
II.2 Kiến thức cơ sở ngành  29
1  4
2  4
3  3
4  Kiến trúc máy tính và hệ điều hành  5
5  4
6  3
7  3
8  3
II.3 Kiến thức ngành  23
1  3
2  4
3  3
4  4
5  3
6  3
7  3
II.4 Kiến thức bổ trợ  17
1  3
2  8
3  3
4  3
II.5 Kiến thức chuyên ngành  27
1  3
2  3
3  3
4  3
5  3
6  3
7  3
8  3
9  3
II.6 Thực tập nghề nghiệp và khóa luận tốt nghiệp (hoặc thi tốt nghiệp)  15

Môn thi tốt nghiệp:

1.Toán tài chính 1 
2. Toán tài chính 2 

hoặc khóa luận tốt nghiệp thay cho 2 môn cơ sở và chuyên ngành.