logo

Đại hội Chi Bộ khoa Toán – Thống Kê năm 2010

01/04/2014

Đại hội Chi Bộ khoa Toán – Thống Kê tiến hành vào lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 04 năm 2010. Tham dự đại hội gồm toàn thể đảng viên trong khoa, đại diện Đoàn thanh niên và các đoàn viên công đoàn ưu tú. Đại hội đã thảo luận sôi nổi các văn kiện của Đảng bộ trường và bảng báo cáo tình hình hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã bầu trực tiếp cấp ủy, bí thư và phó bí thư. Kết quả bầu cử cấp ủy:

  1. Bùi Phúc Trung
  2. Nguyễn Thanh Vân                Bí thư
  3. Hà Văn Sơn                            Phó bí thư