logo

Dữ liệu kèm theo giáo trình Thống kê trong Kinh tế và Kinh doanh (Hoàng Trọng chủ biên dịch)

11/05/2017

Giáo trình "Thống kê trong Kinh tế và Kinh doanh" được trường Đại học Kinh tế TPHCM mua bản quyền và dịch từ quyển sách gốc "Statistics for Business and Economics" (Anderson  Sweeney - Williams) của NXB Cengage. Sách do ThS Hoàng Trọng chủ biên dịch 

Nhấn vào link để tải dữ liệu đi kèm giáo trình "Thống kê trong Kinh tế và Kinh doanh" (Hoàng Trọng chủ biên dịch)

  1. Định dạng Excel 2003 - link
  2. Định dạng Excel 2007 - link
  3. Định dạng Minitab 14 - link
  4. Định dạng Minitab 15 -  link