logo

Dữ liệu thực hành kèm theo giáo trình "NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG: CÁCH TIẾP CẬN HIỆN ĐẠI"

31/10/2017

Dữ liệu thực hành kèm theo giáo trình "NHẬP MÔN KINH TẾ LƯỢNG: CÁCH TIẾP CẬN HIỆN ĐẠI"

- Định dạng Excel (link)

- Định dạng Stata (link)

- Định dạng Eviews (link)

- Định dạng R (link)

----

Tr Anh