logo

KẾ HOẠCH HỘI THẢO "CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA TOÁN – THỐNG KÊ TRONG NỀN KINH TẾ SỐ"

12/07/2020

KẾ HOẠCH HỘI THẢO ĐÀO TẠO

CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA TOÁN – THỐNG KÊ TRONG NỀN KINH TẾ SỐ

Ngày 15 tháng 07 năm 2020

 1. MỤC ĐÍCH

Nhằm nâng cao chất lượng chương trình và kết quả đào tạo các chuyên ngành Toán tài chính, Toán kinh tế, Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm; tăng cường kết nối giữa khoa đào tạo và đơn vị sử dụng lao động; cũng như đảm bảo việc đào tạo các chuyên ngành phù hợp và đáp ứng nhu cầu về nhân lực trong bối cảnh kinh tế hiện đại, khoa Toán – Thống kê tổ chức hội thảo “CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA TOÁN – THỐNG KÊ TRONG NỀN KINH TẾ SỐ, dự kiến vào tháng 05 năm 2020.

.

 1. NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO ĐÀO TẠO

 1. Chủ đề chung:

Tiếng Việt: Các chuyên ngành đào tạo của khoa Toán – Thống kê trong nền kinh tế số

 1. Nội dung chính của hội thảo
  • Hội thảo dự kiến sẽ có 01 phiên toàn thể bàn về các vấn đề chung trong đào tạo của khoa và 03 phiên song song cho từng chuyên ngành.
  • Hội thảo không mời viết bài, chỉ đặt hàng các tham luận và người phát biểu tại phiên toàn thể và phiên song song
  • Phiên toàn thể: do BCN khoa chủ trì
 • Báo cáo chung về yêu cầu nhân lực toán tài chính, thống kê và định phí bảo hiểm trong điều kiện hiện nay và định hướng đào tạo của khoa
 • Tham luận về sự cần thiết về kết nối giữa đơn vị đào tạo và nhà tuyển dụng (có thể ghép nội dung về học kỳ doanh nghiệp trong phần này).
 • Thảo luận của đại biểu tham dự
  • 03 phiên song song:
   1. Chuyên ngành Toán tài chính 
   2. Chuyên ngành Thống kê kinh doanh 
   3. Chuyên ngành Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm 
  • Các bộ môn chủ trì session nào cần chủ động danh sách khách mời cho bộ môn mình.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO DỰ KIẾN

THỜI GIAN

NỘI DUNG

8h00 – 8h30

Đón tiếp đại biểu

Giao lưu – kết nối

PHIÊN TOÀN THỂ - PHÒNG B1.205 TỪ 8H30 – 9H40

8h30 – 8h40

Giới thiệu đại biểu

Khai mạc hội thảo

8h40 – 9h00

Phát biểu của TS. Hà Văn Sơn

PTK Phụ trách khoa KHOA TOÁN - THỐNG KÊ

9h00 – 9h20

Tham luận của TS. Huỳnh Thị Thu Thủy

9h20 – 9h40

Thảo luận tại phiên toàn thể do thầy Hà Văn Sơn chủ trì

9h40 – 10h00

Tea-break

PHIÊN SONG SONG  TỪ 10H00 11H00

10h00 – 11h00

Toán tài chính                                         : Phòng B1-203

Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm     : Phòng B1-204

Thống kê kinh doanh                               : Phòng B1 - 205

 

----

Tr Anh