logo

LỚP B2: LỚP DỮ LIỆU BẢNG NÂNG CAO

01/12/2015

NỘI DUNG  

Đơn vị tổ chức lớp  : Trung tâm phân tích dữ liệu , khoa Toán – Thống kê, trường Đại học Kinh tế TPHCM

Số buổi                     : 06 buổi

Điều kiện tiên quyết  : phải qua lớp A (Kinh tế lượng cơ bản) và lớp B1 (Hồi quy với dữ liệu bảng)

Liên hệ ghi danh: cô Hằng (0983141467)

 

TT

Nội dung

 

1

 • Kiểm định tính dừng với dữ liệu bảng
  • Nhóm các kiểm định thế hệ thứ nhất
  • Nhóm các kiểm định thế hệ thứ hai

 

2

 • Mô hình VAR với dữ liệu bảng

 

3

 • Kiểm định đồng liên kết với dữ liệu bảng
  • Nhóm các kiểm định Engle - Granger(1982) mở rộng
  • Nhóm các kiểm định Johansen mở rộng

 

4

 • Ước lượng và suy diễn thống kê với mô hình đồng liên kết trên dữ liệu bảng

 

5

 • Rolling regression
 • Cross-sectional Phương pháp Fama - Macbeth 

 

6

 • Lựa chọn các kiểm định và mô hình xử lý dữ liệu bản
  • Trường hợp N lớn T nhỏ
  • Trường hợp N nhỏ T lớn
  • Trường hợp N lớn T lớn