logo

LỚP C2: CHUỖI THỜI GIAN NÂNG CAO

13/01/2018

Đơn vị tổ chức lớp  : Trung tâm phân tích dữ liệu , khoa Toán – Thống kê, trường Đại học Kinh tế TPHCM

Số buổi                     : 06 buổi

Điều kiện tiên quyết  : phải qua lớp A ( Kinh tế lượng căn bản) và lớp C1 (Hồi quy với chuỗi thời gian)

Liên hệ ghi danh : cô Hằng 0983141467

STT

Nội dung

 

1

 • Kiểm định tính dừng có điểm gãy cấu trúc
  • Trường hợp 1 điểm gãy
  • Trường hợp 2 điểm gãy
 • Kiểm định đồng liên kết có điểm gãy cấu trúc

 

2

 • Mô hình SVAR

 

3

 • Mô hình tự hồi quy có điểm ngưỡng (TAR)
 • Thuật toán tìm điểm ngưỡng của Hansen
 • Mô hình chuyển tiếp trơn ( STAR - Smooth Transition Autoregression)

 

4

 • Mô hình chuyển trạng thái Markov (Markov Switching Model)
  • Mô hình MSDR (Markov Switching Dynamic Regression)
  • Mô hình MSAR (Markov Switching Autoregressive) 

 

5

Mô hình ARCH/GARCH đơn biến
 • Mô hình ARCH/GARCH
 • GARCH - M
 • EGARCH
 • GJR-GARCH

 

6

Mô hình ARCH/GARCH đa biến
 • CCC
 • DCC
 • VCC