logo

LỚP D: BIẾN PHỤ THUỘC BỊ GIỚI HẠN

13/01/2018

Đơn vị tổ chức lớp  : Trung tâm phân tích dữ liệu , khoa Toán – Thống kê, trường Đại học Kinh tế TPHCM

Số buổi                     : 06 buổi

Điều kiện tiên quyết  : phải qua lớp A (Kinh tế lượng cơ bản) và lớp B1 (Hồi quy với dữ liệu bảng)

Liên hệ ghi danh: cô Hằng (0983141467)

Buổi

Nội dung

 

1

 • Hồi quy với biến phụ thuộc nhị phân (Binary Response Models)
  • Mô hình xác suất tuyến tính 
  • Mô hình logit
  • Mô hình probit
  • Phân tích tác động biên
  • Các kiểm định liên quan

 

2

 • Hồi quy với biến phụ thuộc định danh nhiều lựa chọn

 

3

 • Hồi quy với biến phụ thuộc thứ bậc

 

4

 • Biến phụ thuộc bị kiểm duyệt (censored) 
 • Biến phụ thuộc bị xén cụt (truncated)
 • Mô hình Tobit

 

5

 • Biến phụ thuộc là biến đếm
 • Mô hình hồi quy Poisson

 

6

 • Biến phụ thuộc dạng tỷ lệ ( Fractional responses)
 • Tính chệch do chọn mẫu và phương pháp Heckman 2 bước