logo

Ngân hàng Việt Á tuyển dụng

24/08/2020

 1. Mô tả vị trí ứng tuyển

 

 

STT

Vị trí

Nội dung

1

Chuyên viên chính Phân tích nhu cầu và Xây dựng Hệ thống báo cáo quản trị Khối Kinh doanh (phụ trách báo cáo Power BI)

Mô tả công việc:

 • Thực hiện phân tích, xây dựng các View dữ liệu trên Power BI đáp ứng nhu cầu thông tin hệ thống báo cáo quản trị/báo cáo kế hoạch/báo cáo kinh doanh.
 • Thực hiện thiết kế, xây dựng báo cáo quản trị/báo cáo kế hoạch/báo cáo kinh doanh trên chương trình Power BI theo nhu cầu quản trị nội bộ của Ban Điều hành, các Khối kinh doanh.
 • Vận hành hàng ngày hệ thống báo cáo quản trị/báo cáo kế hoạch/báo cáo kinh doanh trên chương trình Power BI hàng ngày nhằm đảm bảo số liệu báo cáo chính xác, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin quản lý, điều hành cho Ban Điều hành, Lãnh đạo các Đơn vị kinh doanh.
 • Thực hiện phân quyền khai thác, sử dụng báo cáo Power BI cho Ban Điều hành, Lãnh đạo các Khối kinh doanh và Đơn vị.
 • Hỗ trợ thực hiện phân tích, xây dựng báo cáo quản trị/báo cáo kế hoạch/báo cáo kinh doanh trên Data Warehouse của Ngân hàng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Điều kiện dự tuyển:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin.
 • Có kỹ năng thiết kế và xây dựng báo cáo trên chương Power BI.
 • Anh văn: Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
 • Thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word, …
 • Kỹ năng: Tư duy logic, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, giao tiếp công sở.
 • Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình PL/SQL.

2

 

Chuyên viên Phân tích nhu cầu và Xây dựng Hệ thống báo cáo quản trị Khối Kinh doanh

Mô tả công việc

 • Thực hiện phân tích yêu cầu, chỉnh sửa/xây dựng hệ thống báo cáo kinh doanh:
 • Phân tích yêu cầu, chỉnh sửa/xây dựng các báo cáo quản trị phục vụ nhu cầu của Ban điều hành, Lãnh đạo Khối như Báo cáo tổng quát tình hình hoạt, Báo cáo hiệu quả hoạt động huy động vốn, Báo cáo hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng, Báo cáo chi phí hoạt động, Báo cáo tăng trưởng huy động, báo cáo tăng trưởng cho vay, …
 • Phân tích yêu cầu, chỉnh sửa/xây dựng các báo cáo kế hoạch theo bộ chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của Toàn hàng, Khối Kinh doanh và Đơn vị Kinh doanh như Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu huy động vốn; Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu cho vay; Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu thu nhập thuần từ hoạt động cho vay, huy động vốn, dịch vụ; Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu Sale plan (doanh số bảo hiểm Manulife, số lượng phát hành thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế),…
 • Phân tích yêu cầu, chỉnh sửa/xây dựng các báo cáo kinh doanh theo nhu cầu của Khối kinh doanh như: Báo cáo thu nhập thuần (Total Operating Income - TOI) theo từng khách hàng, Báo cáo bán chéo sản phẩm, Báo cáo phát triển khách hàng, Báo cáo chất lượng dịch vụ nội bộ, Báo cáo KPIs của nhân viên kinh doanh, …
 • Tiếp nhận yêu cầu và phối hợp với Mảng Quản trị và Khai thác dữ liệu (thuộc Khối Vận hành & Công nghệ) cung cấp số liệu đồng thời đảm bảo thông tin trước khi cung cấp phải chính xác, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của các Khối Kinh doanh và Đơn vị kinh doanh.
 • Vận hành thường xuyên hệ thống báo cáo kinh doanh của ngân hàng nhằm đảm bảo số liệu báo cáo chính xác, đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin quản trị, điều hành cho Ban Điều hành, Lãnh đạo các Đơn vị kinh doanh.
 • Thực hiện phân quyền khai thác, sử dụng báo cáo kinh doanh tại DWH cho Ban Điều hành, Lãnh đạo các Khối kinh doanh và Đơn vị.
 • Hỗ trợ test số liệu các báo cáo quản trị, báo cáo kế hoạch, báo cáo kinh doanh trên chương trình Power BI.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Điều kiện dự tuyển:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có kiến thức tổng quan về ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
 • Anh văn: Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
 • Thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word, …
 • Kỹ năng: Tư duy logic, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, giao tiếp công sở.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán Ngân hàng.

3

Chuyên viên chính/ Chuyên viên/Nhân viên Phân tích nhu cầu và Xây dựng Hệ thống báo cáo Quản trị Khối vận hành, hỗ trợ và giám sát

Mô tả công việc

 • Phân tích nhu cầu, chỉnh sửa/ xây dựng báo cáo vận hành và hỗ trợ tại Data Warehouse phục vụ hoạt động quản lý vận hành, tác nghiệp của các Khối Vận hành, các Khối Hỗ trợ và Đơn vị, bao gồm một số báo cáo sau:
  • Báo cáo các phân hệ thuộc hệ thống Core Banking như Phân hệ GL, Phân hệ Cho vay, Phân hệ Tài sản đảm bảo, Phân hệ Tiền gửi, Phân hệ Ebanking,…
  • Báo cáo thuộc hệ thống ERP GL.
  • Báo cáo thuộc hệ thống Cardwork.
  • Báo cáo thuộc các hệ thống khác đã được tập trung dữ liệu tại Data Warehouse như hệ thống HR, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ,…
 • Phối hợp với Mảng Quản trị và Khai thác dữ liệu (thuộc Khối Vận hành & Công nghệ) và các phòng nghiệp vụ tại Hội sở có liên quan thực hiện tổ chức dữ liệu sẵn sàng và xây dựng báo cáo quản lý danh mục phục vụ nhu cầu quản trị nội bộ của Ngân hàng, Nhà đầu tư bao gồm danh mục tín dụng, danh mục tài sản đảm bảo, danh mục tiền gửi,…
 • Tiếp nhận yêu cầu và phối hợp với Mảng Quản trị và Khai thác dữ liệu (thuộc Khối Vận hành & Công nghệ) cung cấp số liệu đồng thời đảm bảo thông tin trước khi cung cấp phải chính xác, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của các Khối Vận hành và Hỗ trợ, các phòng nghiệp vụ tại Hội sở.
 • Phân tích và tổ chức kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin như hệ thống Core, hệ thống ứng dụng nội bộ để phục vụ nhu cầu chỉnh sửa/ xây dựng báo cáo theo nhu cầu quản trị nội bộ của Ngân hàng.
 • Thực hiện phân quyền khai thác, sử dụng báo cáo vận hành và hỗ trợ tại DWH cho các Khối Vận hành, các Khối hỗ trợ và Đơn vị.
 • Thực hiện kiểm soát danh mục hệ thống báo cáo vận hành và hỗ trợ nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực thông tin dữ liệu.
 • Thực hiện quản lý và cập nhật từ điển báo cáo vận hành và hỗ trợ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Điều kiện dự tuyển:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán ngân hàng.
 • Am hiểu về cấu trúc tài khoản kế toán, sản phẩm dịch vụ, hoạt động vận hành của ngân hàng thương mại.
 • Có kinh nghiệm/kỹ năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, phức tạp.
 • Anh văn: Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
 • Thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word, …
 • Kỹ năng: Tư duy logic, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, giao tiếp công sở.
 • Đối với vị trí Chuyên viên chính yêu cầu phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm vị trí tương đương trong lĩnh vực Ngân hàng.
 • Ưu tiên các ứng viên am hiểu hệ thống Core Flexcube, hệ thống Cardworks, hệ thống ERP.

4

Chuyên viên/Nhân viên Quản trị và Giám sát chất lượng Hệ thống Thông tin Quản lý

Mô tả công việc

 • Quản lý, cập nhật các cây sản phẩm tiền gửi, tiền vay, tài sản đảm bảo, dịch vụ,... theo nhu cầu quản trị nội bộ.
 • Phối hợp với Trung tâm Phát triển giải pháp (Khối Vận hành & Công nghệ) xây dựng loại hình sản phẩm tiền gửi, tiền vay, sản phẩm dịch vụ, …tại hệ thống Core phục vụ nhu cầu triển khai sản phẩm dịch vụ của các Khối Kinh doanh.
 • Phối hợp với Trung tâm Phát triển giải pháp (Khối Vận hành & Công nghệ) để tạo lập các trường thông tin bổ sung (UDF) phục vụ nhu cầu phân tích, khai thác và đánh giá hiệu quả của hoạt động tiền gửi, tiền vay, tài sản đảm bảo, ….
 • Quản lý và cập nhật đầy đủ thường xuyên danh mục loại hình sản phẩm tiền gửi, tiền vay, sản phẩm dịch vụ,…; danh mục các trường thông tin bổ sung (UDF).
 • Thực hiện kiểm soát tính hiệu quả và cần thiết của các trường thông tin bổ sung (UDF).
 • Thực hiện xử lý các lỗi phát sinh liên quan đến loại hình sản phẩm tiền gửi, tiền vay, sản phẩm dịch vụ, sản phẩm chuyển tiền,… tại hệ thống Core.
 • Kiểm tra và rà soát các lỗi nhập liệu liên quan đến các thông tin khách hàng, thông tin loại hình tiền gửi, tiền vay, dịch vụ, chuyển tiền, …
 • Nghiên cứu giải pháp và thực hiện làm đầy, bổ sung thông tin dữ liệu từ các hệ thống Core, hệ thống ứng dụng nội bộ để phục vụ và hỗ trợ công tác xây dựng báo cáo vận hành, báo cáo phục vụ nhà đầu tư, báo cáo quản trị,…
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Điều kiện dự tuyển:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán ngân hàng, Hệ thống Thông tin Quản lý.
 • Am hiểu về cấu trúc tài khoản kế toán, sản phẩm dịch vụ, hoạt động vận hành của ngân hàng thương mại.
 • Có kinh nghiệm/kỹ năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn, phức tạp.
 • Anh văn: Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
 • Thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word, …
 • Kỹ năng: Tư duy logic, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, giao tiếp công sở.
 • Ưu tiên các ứng viên am hiểu hệ thống Core Flexcube, hệ thống Cardworks, hệ thống ERP.

5

Chuyên viên Phân tích và Cải tiến COA

Mô tả công việc

 • Quản lý và cập nhật cấu trúc COA theo nhu cầu quản trị nội bộ của Ngân hàng trong từng thời kỳ (theo đơn vị, tài khoản, sản phẩm, khách hàng, phòng ban,…).
 • Thiết lập và cập nhật kịp thời các nguyên tắc mapping dữ liệu từ hệ thống Core và các hệ thống khác ngoài Core (CWs, Front Arena, FTP,…) sang hệ thống ERP – GL theo cấu trúc COA (Chart of Account)
 • Kiểm soát và đảm bảo dữ liệu cân đối tài khoản kế toán nội bộ phản ánh đúng cấu trúc COA theo các nguyên tắc mapping dữ liệu.
 • Thực hiện hướng dẫn kịp thời cấu trúc COA cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của các Khối Kinh doanh.
 • Thực hiện phối hợp chặt chẽ với Khối Kế toán để kịp thời hướng dẫn việc ghi nhận chi phí hoạt động the cấu trúc COA phục vụ nhu cầu phân tách và phân bổ chi phí.
 • Kiểm tra và phát hiện kịp thời các sai sót thông tin dữ liệu phản ánh sai cấu trúc COA để phối hợp với các Đơn vị liên quan thực hiện điều chỉnh.
 • Nghiên cứu, phân tích và đề xuất phương án cải tiến các nguyên tắc mapping dữ liệu để tối ưu hóa việc khai thác các nguồn dữ liệu từ đầu ra của hệ thống ERP.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Điều kiện dự tuyển:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kế toán ngân hàng,
 • Am hiểu về cấu trúc tài khoản kế toán, sản phẩm tiền gửi, tiền vay, dịch vụ, hoạt động hỗ trợ vận hành tại ngân hàng.
 • Anh văn: Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B trở lên.
 • Thành thạo vi tính văn phòng Excel, Word, …
 • Kỹ năng: Tư duy logic, làm việc nhóm, soạn thảo văn bản, giao tiếp công sở.
 • Ưu tiên ứng viên:
 • Có kinh nghiệm triển khai/sử dụng hệ thống ERP ở các Ngân hàng TMCP.
 • Có kinh nghiệm thực hiện công việc kiểm soát viên giao dịch, kế toán giao dịch.
 • Có hiểu biết về Core Flexcube, hệ thống ERP, hệ thống Cardwork.