logo

Saigon Coop tuyển dụng - SV tốt nghiệp ngành Toán tài chính - TTK- UEH

29/05/2018

Bộ phận Đầu tư Saigon Coop  cần tuyển SV tốt nghiệp ngành Toán tài chính - TTK- UEH, ưu tiên Nam có ít nhất 1-2 năm kinh nghiêm

Công việc:

  • Phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng các định mức, định chuẩn, suất đầu tư, các thông số đầu vào liên quan cho các loại hình đầu tư.
  • Phối hợp cùng bộ phận phát triển thực hiện báo cáo kinh tế kỹ thuật để thực hiện các thủ tục đầu tư.
  • Xây dựng bài toán FS nhằm tham mưu cho các quyết định đầu tư cụ thể về quy mô đầu tư, mô hình đầu tư và các hình thức đầu tư.
  • Phân tích và thẩm định hiệu quả các đề xuất đầu tư, trong đó có việc thẩm định giá đất...từ các đối tác bên ngoài.
  • Thực hiện tính toán trực tiếp để đưa ra giá trị và phương án đầu tư đối với từng dự án và thương vụ cụ thể. Trực tiếp thực hiện Thẩm định chi tiết (Due Diligence).
  • Thực hiện các thủ tục liên quan đến quá trình ra quyết định đầu tư.
  • Xây dựng mô hình bài toán đầu tư- FS chuẩn đối với tất cả dự án đầu tư bao gồm các dự án sản xuất, liên doanh, góp vốn, lập công ty mới, mua bán sát nhập.
  • Nghiên cứu hoạt động M&A, thông tin thị trường đầu tư, pháp luật và môi trường đầu tư,… để thảo luận với tổ và đề xuất phương án đầu tư tài chính.
  • Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc rà soát, soạn thảo hợp đồng liên quan đến thông số đầu tư.

Liên hệ Thư: 01256469980. Lương theo năng lực.