logo

Bộ môn Thống Kê - Phân Tích Dữ liệu

25/04/2014

 

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

1

Hoàng Trọng

Thạc sĩ

Giảng viên chính

DĐ: 098 3711064

Email: htrong@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:

- Trưởng bộ môn Thống Kê – Phân Tích Dữ Liệu chịu trách nhiệm chung công việc của bộ môn TK-PTDL

- Phụ trách trực tiếp các đầu việc:

·  Xây dựng chương trình và điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng và điều chỉnh đề cương môn học

·  Đổi mới hoạt động đào tạo và công tác giảng dạy của bộ môn TK-PTDL

·  Chất lượng giảng dạy: dự giờ, đánh giá, góp ý cho GV; cung cấp tài liệu mới cho GV

·  Biên soạn sách tài liệu

·  Biên soạn và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi

·  NCKH: tổ chức seminar cho bộ môn, mời báo cáo viên

·   Thực tập tốt nghiệp: chương trình, danh mục đề tài gợi ý, giới thiệu cơ quan thực tập

·   Phụ trách chính nội dung và giảng dạy các môn học ở bậc cử nhân và cao học: Phân tích dữ liệu, Phân tích dữ liệu thị trường 1 & 2, Khai thác dữ liệu kinh doanh, Thống kê xã hội

·  Quản lý theo ISO: xây dựng, lưu trữ và cập nhật tài liệu ở bộ môn TK-PTDL

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Phân công giảng dạy

- Ra đề thi

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Giảng dạy môn Nguyên lý thống kê kinh tế, Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh

Công tác khác:

·   Cố vấn học tập

·   Quan hệ với cựu sinh viên

·   Quan hệ với cơ quan ngành dọc: xây dựng và giữ gìn mối quan hệ với Cục Thống Kê TPHCM, Hội Thống Kê TPHCM, Tổng Cục Thống kê

·    Quan hệ với doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

2

Võ Thị Lan

Thạc sĩ

Giảng viên chính

DĐ: 090 8600248

Email: volan@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:

- Phụ trách trực tiếp các đầu việc:

·    Phân công giảng dạy, theo dõi khối lượng giảng của các GV

·    Đề thi: ra đề thi và đôn đốc GV ra đề thi đúng hạn

·    Phụ trách chính nội dungvà giảng dạy các môn học ở bậc cử nhân & cao học: Phân tích tích định lượng trong kinh doanh, Dự báo trong kinh tế và kinh doanh, Thống kê kinh tế

Hỗ trợ chính các đầu việc:

·  Xây dựng chương trình và điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng và điều chỉnh đề cương môn học

·  Đổi mới hoạt động đào tạo và công tác giảng dạy của bộ môn TK-PTDL

· Chất lượng giảng dạy: dự giờ, đánh giá, góp ý cho GV

·  Ngân hàng câu hỏi thi

·     NCKH: tổ chức seminar cho bộ môn

·     Thực tập tốt nghiệp: hướng dẫn sinh viên thực tập

·     Quản lý theo ISO: xây dựng, lưu trữ và cập nhật tài liệu ở bộ môn TK-PTDL

 Công tác khác:

·   Chủ tịch công đoàn Khoa Toán - Thống Kê

·   Cố vấn học tập

·   Quan hệ với cựu sinh viên

·  Quan hệ với doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

.   Liên hệ và hướng dẫn SV tham quan doanh nghiệp

3

Trần Văn Thắng

Tiến sĩ

Giảng viên chính

DĐ: 090 3742960

Email: thangtv@ueh.edu.vn

 

Phụ trách các đầu việc:

·         Giảng dạy ở bậc cử nhân: Nguyên lý thống kê kinh tế, Phương pháp mẫu

·         Giảng dạy ở bậc cao học: Phương pháp mẫu

·         Giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành Thống Kê

Hỗ trợ chính các đầu việc:

·       Thực tập tốt nghiệp: hướng dẫn sinh viên thực tập

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

·         Xây dựng chương trình và điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng và điều chỉnh đề cương môn học

Công tác khác:

·         Quan hệ với cựu sinh viên

·         Quan hệ với doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

·         Quan hệ với cơ quan ngành dọc: xây dựng và giữ gìn mối quan hệ với Cục Thống Kê TPHCM, Hội Thống Kê TPHCM, Tổng Cục Thống kê

5

 

Nguyễn Văn Trãi

Tiến sĩ

Giảng viên chính

DĐ: 091 3928253

Email: trainv@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:

·         Phụ trách chính nội dung và giảng dạy môn học ở bậc cử nhân và cao học: Thống kê dân số

·         Giảng dạy ở bậc cử nhân và cao học: Nguyên lý thống kê kinh tế, Phân tích dữ liệu đa biến

·         Giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành Thống Kê

Hỗ trợ chính các đầu việc:

·       Giảng dạy ở bậc cao học: Phân tích dữ liệu đa biến

·       Thực tập tốt nghiệp: hướng dẫn sinh viên thực tập

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

·         Xây dựng chương trình và điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng và điều chỉnh đề cương môn học

Công tác khác:

·      Quan hệ với cựu sinh viên

·      Quan hệ với doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

·      Liên hệ và hướng dẫn SV tham quan doanh nghiệp

7

Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Tiến sĩ

Giảng viên chính

DĐ: 0786 786 878

Email: chunguyenmongngoc@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:

·         Giảng dạy ở bậc cử nhân và cao học: Nguyên lý thống kê kinh tế, Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh nâng cao, Phân tích dữ liệu, Phân tích định lượng

Hỗ trợ chính các đầu việc:

·       Thực tập tốt nghiệp: hướng dẫn sinh viên thực tập

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

·       Xây dựng chương trình và điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng và điều chỉnh đề cương môn học

Công tác khác:

·       Quan hệ với cựu sinh viên

·       Quan hệ với doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

·       Liên hệ và hướng dẫn SV tham quan doanh nghiệp

8

Nguyễn Thảo Nguyên

Tiến sĩ

Giảng viên

DĐ: 098 3637812

Email: nguyennt@ueh.edu.vn

 

 

Phụ trách các đầu việc:

- Phó Trưởng bộ môn Thống Kê – Phân Tích Dữ Liệu

·         Giảng dạy ở bậc cử nhân: Nguyên lý thống kê kinh tế, Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh nâng cao, Khai thác dữ liệu, Thống kê xã hội

Hỗ trợ chính các đầu việc:

·        Thực tập tốt nghiệp: hướng dẫn sinh viên thực tập

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

·         Xây dựng chương trình và điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng và điều chỉnh đề cương môn học

Công tác khác:

·       Quan hệ với cựu sinh viên

·       Quan hệ với doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

·       Liên hệ và hướng dẫn SV tham quan doanh nghiệp

9

 

Trần Hà Quyên

Thạc sĩ - NCS

Giảng viên chính

DĐ: 097 9020293

Email: quyentran@ueh.edu.vn

 

 

 Phụ trách các đầu việc:

·         Giảng dạy ở bậc cử nhân: Nguyên lý thống kê kinh tế, Phân tích dữ liệu thị trường/Phân tích dữ liệu đa biến

Hỗ trợ chính các đầu việc:

·       Thực tập tốt nghiệp: hướng dẫn sinh viên thực tập

·        NCKH: tổ chức seminar cho bộ môn, mời báo cáo viên

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

·       Xây dựng chương trình và điều chỉnh chương trình đào tạo, xây dựng và điều chỉnh đề cương môn học

Công tác khác:

·      Liên hệ và hướng dẫn SV tham quan doanh nghiệp

·       Quan hệ với cựu sinh viên

·       Quan hệ với doanh nghiệp nhận sinh viên thực tập và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp

 

 

Enable GingerCannot connect to Ginger Check your internet connection
or reload the browser
Disable in this text fieldRephraseRephrase current sentenceEdit in Ginger×