logo

Bộ môn Toán Cơ Bản

25/12/2014

 

Stt

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách

1

 

Phạm Hồng Danh

Thạc sĩ Toán học – NCS

Giảng viên chính

Trưởng Bộ môn Toán Cơ bản

DĐ: 0903951425

Email: hongdanh282@gmail.com

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Trưởng Bộ môn Toán Cơ bản

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ chính quy

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ VHVL & VB2

- Giảng dạy môn Toán Giải tích 2

- Biên soạn đề cương môn học

- Biên soạn đề thi

- Phân công giảng viên

- Biên soạn sách giáo khoa

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Biên soạn sách tham khảo

- Phân công giảng viên

w Công tác khác:

- Họp giao ban hàng tuần với Ban Chủ nhiệm của Khoa Toán – Thống kê

- Phụ trách các cuộc họp định kỳ hàng năm của Bộ môn Toán Cơ bản

- Tham gia các cuộc họp của Khoa Toán – Thống kê

- Thực hiện các công việc được giao từ sự phân công của Ban Chủ nhiệm Khoa Toán – Thống kê

- Nghiên cứu khoa học, tham gia viết các bài báo trên một số tạp chí uy tín

2

 

 

Đào Bảo Dũng

Thạc sĩ Toán học

Giảng viên

Phó Bộ môn Toán Cơ bản

DĐ 0903697989

* dungdaobao@ueh.edu.com

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Phó Trưởng Bộ môn Toán Cơ bản

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ chính quy

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ VHVL & VB2

- Biên soạn đề thi

- Phân công giảng viên

- Biên soạn sách tham khảo

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Biên soạn đề cương môn học

- Biên soạn đề thi

- Biên soạn sách giáo khoa

w Công tác khác:

- Họp giao ban hàng tuần với Ban Chủ nhiệm của Khoa Toán – Thống kê

- Phụ trách các cuộc họp định kỳ hàng năm của Bộ môn Toán Cơ bản

- Tham gia các cuộc họp của Khoa Toán – Thống kê

- Thực hiện các công việc được giao từ sự phân công của Ban Chủ nhiệm Khoa Toán – Thống kê

- Nghiên cứu khoa học, tham gia viết các bài báo trên một số tạp chí uy tín

 

 

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

1

 

 

Phan Ngô Tuấn Anh

Cử nhân Toán học

Giảng viên

Điện thoại

DĐ:  0903746543

Email: pnta@hotmail.com

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ chính quy

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ VHVL & VB2

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Biên soạn sách giáo khoa

- Biên soạn sách tham khảo

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Biên soạn đề thi

w Công tác khác:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ hàng năm của Bộ môn Toán Cơ bản

- Tham gia các cuộc họp của Khoa Toán – Thống kê

- Thực hiện các công việc được giao từ sự phân công của Ban Chủ nhiệm Bộ môn Toán Cơ bản

2

 

Nguyễn văn Nhân

Tiến sĩ Toán học

Giảng viên chính

DĐ:  0909509629

Email: nvnhan@yahoo.com

 

w Phụ trách các đầu việc:

-- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ chính quy

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ VHVL & VB2

- Giảng dạy môn Toán Giải tích 2

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Biên soạn sách giáo khoa

- Biên soạn sách tham khảo

- Biên soạn đề cương môn học

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Biên soạn đề thi

w Công tác khác:

- Giảng dạy chương trình Cao học

- Tham gia các cuộc họp định kỳ hàng năm của Bộ môn Toán Cơ bản

- Tham gia các cuộc họp của Khoa Toán – Thống kê

- Thực hiện các công việc được giao từ sự phân công của Ban Chủ nhiệm Bộ môn Toán Cơ bản

3

 

 

 

 

Lê văn Sáng

Thạc sĩ Toán học

Giảng viên

DĐ:  0903309347

Email:

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ chính quy

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ VHVL & VB2

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Biên soạn sách giáo khoa

w Công tác khác:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ hàng năm của Bộ môn Toán Cơ bản

- Tham gia các cuộc họp của Khoa Toán – Thống kê

- Thực hiện các công việc được giao từ sự phân công của Ban Chủ nhiệm Bộ môn Toán Cơ bản

4

 

Nguyễn Toàn Trí

Thạc sĩ Toán học

Giảng viên

DĐ:  0905913968

Email: trint@ueh.edu.vn

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ chính quy

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ VHVL & VB2

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Biên soạn sách giáo khoa

w Công tác khác:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ hàng năm của Bộ môn Toán Cơ bản

- Tham gia các cuộc họp của Khoa Toán – Thống kê

- Thực hiện các công việc được giao từ sự phân công của Ban Chủ nhiệm Bộ môn Toán Cơ bản

5

 

 

 

 

 

Lê Xuân Trường

Tiến sĩ Toán học

Giảng viên

DĐ:  0985120332

Email: lxuantruong@gmail.com

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ chính quy

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ VHVL & VB2

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Biên soạn đề thi

- Biên soạn sách giáo khoa

- Biên soạn sách tham khảo

w Công tác khác:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ hàng năm của Bộ môn Toán Cơ bản

- Tham gia các cuộc họp của Khoa Toán – Thống kê

- Nghiên cứu khoa học, tham gia viết các bài báo trên một số tạp chí uy tín

- Hướng dẫn một số học viên làm đề tài tốt nghiệp Thạc sĩ Toán

- Thực hiện các công việc được giao từ sự phân công của Ban Chủ nhiệm Bộ môn Toán Cơ bản

6

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tuấn

Tiến sĩ Toán học

Giảng viên

DĐ:  0903382994

Email:

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ chính quy

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ VHVL & VB2

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Biên soạn sách giáo khoa

w Công tác khác:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ hàng năm của Bộ môn Toán Cơ bản

- Tham gia các cuộc họp của Khoa Toán – Thống kê

- Nghiên cứu khoa học, tham gia viết các bài báo trên một số tạp chí uy tín

- Thực hiện các công việc được giao từ sự phân công của Ban Chủ nhiệm Bộ môn Toán Cơ bản

7

 

 

Ngô Trấn Vũ

Thạc sĩ Toán học

Giảng viên

DĐ:  0903751147

Email: vungotran@ueh.edu.vn

 

w Phụ trách các đầu việc:

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ chính quy

- Giảng dạy môn Toán Cao cấp Hệ VHVL & VB2

w Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Biên soạn sách giáo khoa

- Biên soạn sách tham khảo

w Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Biên soạn đề thi

w Công tác khác:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ hàng năm của Bộ môn Toán Cơ bản

- Tham gia các cuộc họp của Khoa Toán – Thống kê

- Thực hiện các công việc được giao từ sự phân công của Ban Chủ nhiệm Bộ môn Toán Cơ bản