logo

Bộ môn Toán Kinh Tế

25/12/2014

Stt

Họ tên - Chức vụ

Phụ trách

01

 

 

 

Phạm Trí Cao

Thạc sĩ

Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn

DĐ: 09080922224

Email: phamtricao@ueh.edu.vn

 

 

§ Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của bộ môn

§ Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

-  Phân công giảng dạy

-  Xây dựng đề cương môn học, nội dung giảng dạy các môn học.

- Quản lý chung việc ra đề thi và chấm thi

- Triển khai các hoạt động khoa học tại bộ môn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của bộ môn

- Kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết  các chương trình công tác của bộ môn

- Quản lý nhân sự bộ môn

- Ký xác nhận các nội dung chuyên môn thuộc thẩm quyền bộ môn.

- Chủ biên việc dịch sách cho chương trình tiên tiến

- Chủ trì chuỗi sinh hoạt khoa học định kỳ

- Các công việc khác do cấp trên giao/ủy quyền

§ Công tác khác:

- Giảng dạy

- Nghiên cứu khoa học

- Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

- Làm đề thi

- Hướng dẫn sinh viên

- Cố vấn học tập

02

 

 

 

Bùi Thị Lệ Thủy

Thạc sĩ

Phó Trưởng bộ môn

DĐ: 098 4000537

Email: thuybtl@ueh.edu.vn

§ Phụ trách các mảng công việc:

- Thay mặt Trưởng bộ môn điều hành và quản lý các hoạt động chung của bộ môn khi trưởng bộ môn vắng mặt

- Tham mưu phân công lịch giảng

- Hỗ trợ cho trưởng bộ môn việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết  các chương trình công tác của bộ môn

- Quản lý cơ sở vật chất mà bộ môn được ủy quyền quản lý

- Hỗ trợ  xây dựng đề cương môn học, nội dung giảng dạy các môn học

- Hỗ trợ cho các hoạt động khoa học tại bộ môn

- Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho bộ môn

- Tham mưu quản lý nhân sự bộ môn

-  Các công việc khác do cấp trên giao/ủy quyền.

§ Công tác khác:

- Giảng dạy

- Nghiên cứu khoa học

- Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

- Làm đề thi

- Hướng dẫn sinh viên

- Cố vấn học tập

 

 

 

Stt

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

1

 

 

Nguyễn Thành Cả

Cử nhân

DĐ: 0902927830

Email: ngthanhca@ueh.edu.vn

* Phụ trách các đầu việc:

-  Giảng dạy

-  Nghiên cứu khoa học

-  Chấm thi

-  Coi thi

-  Làm đề thi

-  Hướng dẫn sinh viên

-  Cố vấn học tập

* Hỗ trợ chính các  đầu việc:

- Tham gia  xây dựng đề cương môn học, nội dung giảng dạy các môn học

- Tham gia cho các hoạt động khoa học tại bộ môn

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho bộ môn

- Tham gia biên soạn và biên dịch sách

2

 

 

Hoàng Thị Diễm Hương

Thạc sĩ

DĐ: 0987084990

Email: diemhuonga1@ueh.edu.vn

 

§ Phụ trách các đầu việc:

-  Giảng dạy

-  Nghiên cứu khoa học

-  Chấm thi

-  Coi thi

-  Làm đề thi

-  Hướng dẫn sinh viên

-  Cố vấn học tập

§ Hỗ trợ chính các  đầu việc:

- Tham gia  xây dựng đề cương môn học, nội dung giảng dạy các môn học

- Tham gia cho các hoạt động khoa học tại bộ môn

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho bộ môn

- Tham gia biên soạn và biên dịch sách

 

3

Nguyễn Thị Ngọc Miên

Tiến sĩ

DĐ: 0973842356

* ngocmien@ueh.edu.vn

 

§ Phụ trách các đầu việc:

-  Giảng dạy

-  Nghiên cứu khoa học

-  Chấm thi

-  Coi thi

-  Làm đề thi

-  Hướng dẫn sinh viên

-  Cố vấn học tập

§ Hỗ trợ chính các  đầu việc:

- Tham gia  xây dựng đề cương môn học, nội dung giảng dạy các môn học

- Tham gia cho các hoạt động khoa học tại bộ môn

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho bộ môn

- Tham gia biên soạn và biên dịch sách

§ Công tác khác:

- Đăng ký lịch tuần cho các hoạt động của khoa và bộ môn

- Phụ tráng trang Web chính của khoa

- Phụ trách trang Web của trung tâm phân tích dữ liệu của khoa

4

 

 

Ngô Thị Tường Nam

Thạc sĩ

DĐ: 093 8369633

Email: tuongnam@ueh.edu.vn

§ Phụ trách các đầu việc:

-  Giảng dạy

-  Nghiên cứu khoa học

-  Chấm thi

-  Coi thi

-  Làm đề thi

-  Hướng dẫn sinh viên

-  Cố vấn học tập

§ Hỗ trợ chính các  đầu việc:

- Tham gia  xây dựng đề cương môn học, nội dung giảng dạy các môn học

- Tham gia cho các hoạt động khoa học tại bộ môn

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho bộ môn

- Tham gia biên soạn và biên dịch sách

5

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sĩ

PGS Tiến sĩ

DĐ: 0913926969

Email: nvs@ueh.edu.vn

§ Phụ trách các đầu việc:

-  Giảng dạy

-  Nghiên cứu khoa học

-  Chấm thi

-  Coi thi

-  Làm đề thi

-  Hướng dẫn sinh viên

-  Cố vấn học tập

§ Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Tham gia  xây dựng đề cương môn học, nội dung giảng dạy các môn học

- Tham gia cho các hoạt động khoa học tại bộ môn

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho bộ môn

- Tham gia biên soạn và biên dịch sách

- Cố vấn chuyên môn cho Bộ môn Toán kinh tế

6

 

 
   
Nguyễn Thị Thu Vân

Tiến sĩ

Email: van.nguyen@ueh.edu.vn

w Phụ trách các đầu việc:

-  Giảng dạy

-  Nghiên cứu khoa học

-  Chấm thi

-  Coi thi

-  Làm đề thi

-  Hướng dẫn sinh viên

-  Cố vấn học tập

w Hỗ trợ chính các  đầu việc:

- Tham gia  xây dựng đề cương môn học, nội dung giảng dạy các môn học

- Tham gia cho các hoạt động khoa học tại bộ môn

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho bộ môn

- Tham gia biên soạn và biên dịch sách

 

w Công tác khác:

 

7

 

 

 
   

 

 


Hoàng Trung Nam

Tiến sĩ

Email: namht@ueh.edu.vn

w Phụ trách các đầu việc:

-  Giảng dạy

-  Nghiên cứu khoa học

-  Chấm thi

-  Coi thi

-  Làm đề thi

-  Hướng dẫn sinh viên

-  Cố vấn học tập

w Hỗ trợ chính các  đầu việc:

- Tham gia  xây dựng đề cương môn học, nội dung giảng dạy các môn học

- Tham gia cho các hoạt động khoa học tại bộ môn

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho bộ môn

- Tham gia biên soạn và biên dịch sách

8

Nguyễn Mạnh Hà

Tiến sĩ

Email hanm@ueh.edu.vn

 

w Phụ trách các đầu việc:

-  Giảng dạy

-  Nghiên cứu khoa học

-  Chấm thi

-  Coi thi

-  Làm đề thi

-  Hướng dẫn sinh viên

-  Cố vấn học tập

w Hỗ trợ chính các  đầu việc:

  - Tham gia  xây dựng đề cương môn học, nội dung giảng dạy các môn học

- Tham gia cho các hoạt động khoa học tại bộ môn

- Tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm cho bộ môn

- Tham gia biên soạn và biên dịch sách