logo

Bộ môn Toán Tài chính

22/04/2013

STT

Họ tên

Nhiệm vụ được phân công

 

 

Huỳnh Thị Thu Thủy

Tiến sĩ

Trưởng Bộ môn

 0906130037

Email: htt.thuy@ueh.edu.vn

 

 

♦ Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính vềtoàn bộ hoạt động bộ môn

♦ Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

-  Xây dựng và tổ chức đào tạo Ngành toán tài chính

-  Phân công giảng dạy và đảm bảo chất lượng giảng dạy chuyên ngành

- Tổ chức các hoạt động NCKH trong bộ môn

-Phân công và trực tiếp hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp

- Giảng dạy các môn học: Lý thuyết trò chơi, Toán tài chính, Kinh tế lượng, Các phương pháp dự báo tài chính

♦ Công tác khác:

- Tham gia các hoạt động phong trào ở Khoa, Trường

- Tham gia các hội đồng khoa học Trường

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

- Tham gia xây dựng chương trình tiên tiến, chương trình đào tạo Cao học trong Khoa

- Giảng viên thỉnh giảng của chương trình CFVG

 

 

Trần Gia Tùng

Thạc sĩ

Giảng viên

0903837662

Email: tungtg@ueh.edu.vn

 

 Phụ trách các đầu việc:

- Giảng dạy các môn: Toán tài chính 1, Toán tài chính 2, Quá trình ngẫu nhiên, Báo cáo ngoại khóa

-Hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp

- Chấm thi tốt nghiệp

 Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Viết đề cương môn học cho chương trình tiến tiến

♦ Công tác khác:

- Tham gia các hội đồng khoa học Trường

- Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

- Cố vấn học tập

 

 

 

Lê Thị Hồng Hoa

Thạc sĩ

Giảng viên

 0907482788

Email: lthhoa@ueh.edu.vn

 

 Phụ trách các đầu việc:

- Giảng dạy các môn: Tối ưu hóa, Toán tài chính 1, Kinh tế lượng

-Hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp

 Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Viết đề cương môn học cho chương trình tiến tiến

- Tham gia NCKH

 Công tác khác:

- Tham gia các hoạt động phong trào ở Khoa, Trường

- Cố vấn học tập